Litera G – J


Share
image_pdfimage_print

Litera G

 1. Gadamer, Gademer – 1. ławnik, członek organizacji; 2. właściciel ławy (kramu); 3. mieszkaniec, nie będący obywatelem miasta
 2. Gadenmann – drobny handlarz
 3. Gaffelbote – osoba ogłaszająca o pogrzebie i zapraszająca na ceremonię
 4. gagium – wadium
 5. Gailer – włóczęga, żebrak
 6. Gallicinium, gallicantus – czas po północy
 7. Galmei – galman – mieszanina mineralna; zastosowanie gospodarcze jako ruda cynku; w Polsce występują złoża w okolicach Bytomia i Tarnowskich Gór, oraz Olkusza, Trzebini i Jaworzna; znany już w czasach rzymskich, wykorzystywany do produkcji mosiądzu; długo nie był uznawany za rudę cynku, lecz rodzaj barwnika, który swój złotożółty kolor zawdzięczał miedzi; Galman (Wikipedia); Georg von Giesche; Mineralienatlas Lexicon
 8. Gänder, Gängeler – wędrowny handlarz drobnymi towarami
 9. gangaba – tragarz
 10. Ganser – handlarz drobiem (głównie gęsiami)
 11. Ganter – licytator
 12. Ganthauer – wytwórca koryt, niecek do cerpania wody przy studniach, fontannach
 13. Gantier – rękawicznik
 14. Gantner – bednarz
 15. Gärber-Innung – cech garbarzy
 16. Garbrader – 1. właściciel jadłodajni, zwykle rzeźnik lub osoba pracująca w jadłodajni; 2. rzeźnik sprzedający samemu upieczone lub gotowane mięso
 17. garcifer – kucharz
 18. Gardesoldat – żołnierz warty, gwardii
 19. Garkoch – dzierżawca miejskiej jadłodajni (garkuchni)
 20. Garnknecht – rybak używający do połowu dużej sieci (Garn)
 21. Garnweber – wytwarzał przędzę z włókien, także włosów; warsztat miał w swoim domu, zwykle była to duża izba służąca zarówno jako warsztat, pomieszczenie mieszkalne i sypialnia
 22. Gartenstück – ogród
 23. Gartgeher – żołnierze bez zwierzchnika (bez pana)
 24. Gartierer – zob. Gartgeher
 25. Gärtner – zagrodnik – właściciel domu z ogrodem, teoretycznie posiadający mniejsze pole od siodłaka (Bauer) w praktyce posiadający nierzadko znaczny areał pola uprawnego, czasem trudniący się też rzemiosłem), określany również mianem Kätner (Käthner)
 26. Gärtnerstelle – posiadłość zagrodnicza
 27. Gassenschleifer – wędrowny szlifierz nożyczek i noży
 28. Gassenvogt – nadzorca utrzymania czystości ulic
 29. Gassenwirt – szynkarz, który mógł podawać jedynie napoje
 30. Gast – gość, tj. obcy, cudzoziemiec, także: rzemieślnik marynarki handlowej
 31. Gastalde – urzędnik majątku ziemskiego, zarządca majątku, majordomus
 32. Gastwirt – karczmarz, także oberżysta, na Górnym Śląsku – szynkarz (od szynk – karczma, restauracja)
 33. Gaulichter – formierz świec
 34. Gaumann – wędrowny handlarz
 35. Gauwemann – zob. Gaumann
 36. Gebäudebuch – księga budynkowa-Jest to arytmetyczne zestawienie budynków, według nr administracyjnych we wsi. Zawiera: imię i nazwisko, nr artykułu matrykuły, opis techniczny budynku, nr i powierzchnię parcel zabudowanych stanowiących podwórza, ogrody, adnotacje o rocznym wymiarze podatku budynkowego.
 37. Gebäudesteuerrolle, Gebäudesteuer-Rolle – rejestr podatku od nieruchomości zabudowanych
 38. geboren, geborene, geborne – z domu (nazwisko panieńskie) – zwykle w formie skróconej – geb.
 39. Geelgießer – wytapiacz przedmiotów (odlewów) z mosiądzu
 40. Gegenschreiber – pisarz kontrolujący – prowadził księgi kontrolne, urzędnik górniczy, określany później jako kontroler
 41. Gehuster – starszy, zasiedziały na dworze służący, parobek
 42. Geischelmacher – wyrabiacz pejczy, biczy
 43. Geiselbauer – biedniejszy chłop, który czasem za opłatą lub i mieszkaniem zobowiązał się pracować na dłuższy czas u lepiej uposażonego chłopa
 44. Geiseler, Geisler – sprzedawca mięsa z drobnych zwierząt domowych, też rzeźnik drobnych zwierząt
 45. Geißelträger – urzędnik sprawujący funkcje organizacyjne np. woźnego w sądzie, odpowiedzialny za przesyłki, w sprawach egzekucji komorniczych oraz jako prowadzący oficjalne ceremonie, zwany też: Weibel, Amtsdiener (Szwajcaria)
 46. Gelbgießer – rzemieślnik odlewający z mosiądzu lub innych stopów miedzi świeczniki, sprzączki itp. drobne rzeczy potrzebne w gospodarstwie domowym
 47. Geldner – zajmował się kastrowaniem świń (określany też jako Gelter, Schweinebeschneider)
 48. Geldsasse – zwany też osadnikiem, kolonizatorem (Ansiedler) – dzierżawca nieruchomości, który zwykle zobowiązany był jedynie do opłaty za dzierżawę, bez konieczności odrabiania pańszczyzny, spotykany w m.in. Kurlandii
 49. Geleitseinnehmer – poborca opłat drogowych (ceł, za eskortę)
 50. Geleitsmann – zwierzchnik poborcy opłat drogowych (cła)
 51. Gelter – zajmował się kastrowaniem świń (zob. Geldner)
 52. Gelzenleichter, Gelzer – zajmował się kastrowanie zwięrząt domowych
 53. Gemarkung – obręb ewidencyjny, obręb gminy, zob. Obręb ewidencyjny (Wikipedia)
 54. Gemeindeältester – starszy gminy, sołtys – Landgemeinde-Ordnung z 19 lutego 1866 r. ustanawiał na czele gminy, wybieranego przez zgromadzenie gminne, starszego gminy. Wspierany przez sekretarza i jego pomocników. Prowadził też listy członków gminy (Revisionslisten, Gemeinderolle), pobierał podatki gminne, miał nadzór nad drogami gminnymi
 55. Gemeindeammann – 1. urzędnik gminny; 2. komornik, urzędnik wykonujący egzekucję sądową
 56. Gemeindeempfänger – poborca podatkowy
 57. Gemeindegeschäftsführer – zob. Gemeindeschreiber (pisarz gminny)
 58. Gemeindekosak – dawne określenie posłańca gminnego
 59. Gemeindeschreiber – pisarz gminny, kierował kancelarią gminną, księgowością i zwykle był też pisarzem w sądzie gminnym
 60. Gemeindesekretät – zob. Gemeindeschreiber (pisarz gminny)
 61. Gemeindevorsteher – zgodnie z Landgemeindeordnung z 1866 r. zgromadzenie gminne miało obowiązek wybrać 2 do 4 osób do zarządu gminy (Gemeindevorsteher), mieli oni głos doradczy i wspomagali starszego gminy (Gemeindeältester), czyli sołtysa. W 1917 r. gremium to zostało zmienione, a w 1920 r. przemianowane na administrację gminną (Gemeindeverwaltung) i składało się z 2 do 6 radnych gminy (Gemeinderat), którym mógł zostać każdy pełnoletni mieszkaniec gminy
 62. Gemeindsmann – -1. obywatel cieszący się pełnią praw; 2. samodzielny właściciel ziemski
 63. Gemeine-Zeche – cech pospólny
 64. gemeinschaftlich – wzajemny, obopólny, także: gegenseitig, wechselseitig (występuje w aktach spadkowych (składanie testamentu)
 65. Gemeinsfreunde – wybrani przez gminę zaufani ludzie
 66. Gemeinweibel – pomocnik fedlfebla (Feldwebels)
 67. gemellus – bliźniak
 68. geminus – bliźnięta, bliźniak
 69. gemmagenum – kaflarz
 70. gemmarius – jubiler
 71. Gendarm – żandarm, 1. policjant na terenie wiejskim; 2. urzędnik policji lub służb bezpieczeństwa, a jednocześnie urzędnik prokuratury i sądu
 72. gener – zięć
 73. Generalgewaltiger – najwyższy oficer, zwierzchnik piechoty Landsknechte); 2. wyższy rangą profos (oficer aresztu), zob. Profos (Wikipedia)
 74. Generalia – zagadnienia ogólne – w administracji pruskiej/niemieckiej akta dzielono na Generalia i Specialia, czyli zarządzenia, instrukcje itp. (skrót AG) w danej sprawie oraz konkretne przypadki (skrót AS)
 75. Generalis – ogólny, powszechny
 76. generosus – urodzony
 77. Generosus Dominus – Szlachetnie Urodzony, szlachetny tj. szlachcic, właściciel wsi, wspaniałomyślny, zacny; szlacheckiego pochodzenia; w księgach sądowych i parafialnych określenie urzędników ziemskich i szlachty
 78. Genesis -1. los, przeznaczenie człowieka; 2. część Starego Testamentu
 79. genetrix – matka
 80. Gengler – włóczęga, żebrak, zob. Gailer
 81. genitor – ojciec
 82. Genocidio, genocidium – ludobójstwo
 83. gens – ród
 84. Genseler – handlarz drobiem
 85. genugsam – wystarczająco
 86. Genus – ród, rodzaj, klasa rzeczy, grupa
 87. geometra – mierniczy
 88. Gepeller – wytwórca niewielkich wideł
 89. Gerätewart – magazynier
 90. Gerber – garbiarz, wyrabiał skóry (czerwonoskórnicy używali jako materiału skóry bydlęcej, z kolei białoskórnicy skórek delikatniejszych, z których wyrabiano rękawiczki, lżejszą odzież)
 91. Gerichtsdiener – służący sądowy, goniec
 92. Gerichtsgeschworener – ławnik sądowy, przysięgły
 93. Gerichtskommission – komisja sądowa
 94. Gerichtsmann – członek sądu, ławnik, pierwotnie każdy wolny człowiek w gminie, jako zobowiązany do uczestnictwa w postępowaniu sądowym
 95. Gerichtsschöppe – ławnik sądowy miejskiego lub ziemskiego
 96. Gerichtsverwandter – 1. członek sądu; 2. ławnik
 97. Gerichtsvogt – w średniowieczu władzę sądową sprawował wójt (Vogt, advocatus) jako sędzie miejski (judex civitatis). Usunięcie wójta powodowało przejście jego uprawnień na właściciela ziemskiego, księcia lub króla. W późniejszych czasach władza sądownicza została przekazana burmistrzowi, który wraz z radą (Magistrat) tworzył sąd aż do rozdzielenia władzy administracyjnej od sądowej na pocz. XIX w.
 98. Gerichtsweibel – woźny sądowy
 99. Gerichtszwölfer – członek władz gminnych lub sądu (jeden z 12 ławników)
 100. Gerillhändler – handlarz złomem
 101. germagenum – kaflarz
 102. germanitas – braterstwo
 103. germanus – rodzony, np. rodzony brat
 104. Germsieder – też: Hefesieder, Hefemeister – wyrabiał drożdże
 105. gerulus – tragarz
 106. Geschäftsordnung – regulamin, instrukcja kancelaryjna – ogół reguł (przepisów), według których są załatwiane sprawy w urzędzie, instytucji publicznej lub prywatnej oraz zgromadzeniu parlamentarnym itp.
 107. Geschickter – poseł cechu
 108. Geschlachtwander – handlarz suknem (hurtownik)
 109. Geschlecht – patrycjusz
 110. Geschmeidler – złotnik, jubiler
 111. Geschmeidmacher – wytwarzał mosiądz, także ozdoby z metalu
 112. Gesetzdiener – urzędnik w niższym sądzie do spraw porządku i obyczajowości
 113. Gesinde – czeladź – 1. wszyscy nienależący do rodziny pracownicy zamieszkali w gospodarstwie chłopskim, wraz z ich rodzinami (w XIX w. wyszło z użycia w tym znaczeniu); 2. służący w mieście; 3. czeladnicy i uczniowie w rzemiośle
 114. Gesindewirt – właściciel lub dzierżawca gopodarstwa chłopskiego, nie był zobowiązany do świadczenia na rzecz właściciela ziemskiego, ani odrabiania pańszczyzny, lecz wysyłał swoich parobków
 115. gestator – tragarz
 116. Geuchler – kuglarz, akrobata, sztukmistrz
 117. Gewander, Gewänder – handlarz suknem
 118. Gewandschneider, Gewantsnider – hurtownik sukna
 119. Gewürzkrämer – handlarz przyprawami
 120. Geysler, Geißler – drobny handlarz zwięrzętami rzeźnymi, też zajmjący się ich ubojem
 121. Gezawsigeler – kontroler sukna (po oględzinach zaopatrywał materiał swoją pieczęcią
 122. gezefilaceus – osoba zbierająca dawniej w kościele datki od wiernych
 123. Gigenbuckler – skrzypek
 124. Giler – włóczęga
 125. Gilerhalter – gospodarz przytułku dla żebraków
 126. Ginganweber – tkacz fartuchów
 127. girator – włóczęga
 128. Girschner – kuśnierz
 129. Gitterleinmacher – wyplatacz drucianych siatek
 130. Gittermacher – wyrabiacz drewnianych krat
 131. gladiarius – wytwórca kling, mieczownik,płatnerz (niem. Schwertfeger)
 132. Glasballier – zajmował się polerowaniem, wygładzaniem szkła
 133. Glasewerter – szklarz
 134. Glasmenger – handlarz wyrobami szklanymi
 135. Gläßner – szklarz
 136. Glasverleger – handlarz wyrobami szklanymi
 137. Glätter – wytwórca papieru
 138. glebator – studniarz
 139. Gleitsführer – przewodnik konwoju
 140. Glöckner, Gloeckner – dzwonnik, dawniej w znaczeniu: 1. kościelny (Küster, Messner); 2. strażnik na wieży (Turmwächter)
 141. Glossa – komentarz – objaśnienia do orzeczenia sądowego, wyjaśnianie niezrozumiałych treści
 142. Glossa interlinearis – komentarz między wierszami przepisów
 143. Glossa marginalis – glosa na marginesie tekstu przepisów
 144. Glotzenmacher – wytwórca drewnianych butów
 145. Glufenmacher – wytwórca szpilek, szpilkarz
 146. glulinator – introligator
 147. gnarus – znany, znajomy
 148. Gnosa – Wielmożna – szlachetnie urodzona
 149. Gnosor – Wielmożny – szlachetnie urodzony
 150. Gnosorum – Wielmożni
 151. gnosus, generosus – urodzony, szlachetny, szlachcic
 152. Gogrefe – wójt
 153. Goldgräber – czyściciel latryn, ustępów
 154. Goldschmiede-Innung – cech złotników
 155. Goldspinner – wytwórca złotych i srebrnych nici
 156. Gollerwascher – czyścił kurtki skórzane (Koller)
 157. Golzer – zajmował się kastrowaniem zwierząt
 158. Gordeler – powroźnik
 159. Gottesvater – 1. zwierzchnik kościelny; 2. ksiądz
 160. Gotzenträger – handlarz, też wędrowny, obrazkami świętych
 161. Grabenfeger – czyściciel latryn, ustępów
 162. Grabenknecht, Grabenmeister – opiekował się rowami z wodą, w tym fosą
 163. Grabner – grawer
 164. gradatio – stopniowanie
 165. Gradirer, Gradierer – grawer (wyrabiał też tłoki pieczętne)
 166. gradus – stopień
 167. grammaticus – nauczyciel, nauczyciel gramatyki
 168. Granatrosenschneider, Granatrosensetzer, Granatschleifer, Granatschneider, Granatsetzer – wyrabiał biżuterię z granatów, zob. Granat (Wikipedia)
 169. Granatwerferschutzen – moździerzysta
 170. grandaevus – sędziwy
 171. Grapengießer – specjalista w odlewnictwie mosiądzu
 172. Grapper – ładowacz soli
 173. Gräser – kosiarz, też dozorca pastwiska
 174. grassans – rozbójnicy
 175. Gratirer – wytwórca tłoków pieczętnych, grawer
 176. Gräupner – handlarz zbożem, artykułami spożywczymi
 177. Grautücher – wytwórca i handlarz szarym suknem
 178. Gravamen – ciężar, zażalenie, część skargi
 179. Gravamina – zarzuty, skargi (często występuje w pismach XVI-XVII w.)
 180. grebius – 1. pisarz; 3. sędzia
 181. Greisler – na Śląsku – sprzedawca kaszy (krupy), także jej producent; w Austrii i Bawarii – ogólnie sprzedawca detaliczny produktów potrzebnych w gospodarstwie domowym
 182. Gremp, Gremper, Grempler – handlarz starzyzną
 183. Grenadier – grenadier – pierwotnie żołnierz w trakcie walki używający granatów
 184. Greve – wójt
 185. Grobbinder – bednarz (produkował beczki)
 186. Grobgrünmacher – wytwarzał ufarbowane na zielono sukno z wełny
 187. Grobschleifer – tynkarz (wygładzał tynk)
 188. Grohgräfe – wójt
 189. Gropengießer – wytwarzał drobne przedmioty z mosiądzu, zob. Gelbgießer (Wikipedia)
 190. Gröper, Gröpeler – garncarz
 191. Gropper – pracownik, który wyładowywał towary w beczkach ze statków
 192. Gropschleifer – tynkarz (wygładzał tynk)
 193. Großbinder – bednarz, który produkował duże beczki
 194. Großerbe – właściciel większego domu z pełnym prawem miejskim; 2. większy właściciel ziemski
 195. grosso modo – w dużym przybliżeniu
 196. Großuhrmacher – wyrabiał zegary umieszczane na wieży
 197. Grundakten – akta gruntowe
 198. Grundbesitzer – właściciel ziemski-właściciel gruntu (nieruchomości)
 199. Grundbuch – księga gruntowa-dziś: księga wieczysta, składa się z czterech działów zawierających: oznaczenie nieruchomości, wpisy dotyczące prawa własności i/lub użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe (poza hipoteką) oraz ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, wpisy dotyczące innych praw lub roszczeń, hipoteki obciążające nieruchomość. Obok księgi wieczystej sąd prowadzi jej akta, do których dołączane są wszelkie dokumenty dotyczące nieruchomości. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych sprawia, że w razie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Księgi wieczyste, tak jak dzisiaj, były jawne i z ich przeglądaniem nie były związane żadne opłaty – Księga wieczysta (Wikipedia); Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
 200. Grundbuchamt – urząd ksiąg gruntowych; urząd ksiąg wieczystych-zajmowały się prowadzeniem ksiąg gruntowych przed utworzeniem sądów obwodowych. Sprawy ksiąg gruntowych (prowadzone do tej pory przez sędziego urzędu ds. ksiąg wieczystych (Grundbuchrichter) przejęte zostały przez sędziów sądu obwodowego. Prowadzenie ksiąg wieczystych przekazane zostało pisarzom sądowym (zob. Handbuch für amtsrichterliche Geschäfte, bearb. von Hermann Jastrow, Berlin 1893, s. 10)
 201. Grundliste – wykaz wszystkich zamieszkałych na terenie gminy (lub odpowiadającego okręgu) osób, które mogą zostać powołane do godności ławnika, sporządzany corocznie przez sołtysa (lub odpowiadającego mu naczelnika), zob. Urliste
 202. Grundmeister – przygotowywał otwór pod budowę studni, fontanny
 203. Grundschuld – dług gruntowy-praktycznie to samo co hipoteka, termin z zakresu sądownictwa niespornego (freiwillige Gerichtsbarkeit), w ramach prawa rzeczowego ustanowiona wierzytelność na nieruchomości (Forderrungsrechte). Jest to jedna z form długu (zastaw na gruncie). Jej ściągnięcie mogło nastąpić poprzez sekwestrację, zarząd przymusowy (Zwangsverwaltung) lub subhastację (przymusowa licytacja)
 204. Grundstück – działka (gruntu), nieruchomość gruntowa, zob. Działka ewidencyjna (Wikipedia)
 205. Gruppenleiter – dowódca grupy
 206. grutarius – producent lub kupiec kasz i ziemiopłodów
 207. Grüter – wytwórca mieszanki ziół i przypraw do piwa, zwanego stąd też Grutbier, piwo to było rozpowszechnione szczególnie u wybrzeży Morza Północnego między XIII a XVI wiekiem, gdy zaczęło być wypierane przez piwo chmielowe, zob. Grut (Wikipedia)
 208. Grützner – młynarz produkujący kaszę
 209. guardianus – strażnik
 210. Gufener – iglarz (wyrabiał igły)
 211. Guiliemus – Wilhelm
 212. Gulder – pozłacał przedmioty
 213. Gulichter – wytapiacz świec
 214. Gumpenmacher – wytwórca lalek, marionetek
 215. Gumper – przygotowywał otwór pod budowę studni, fontanny Brunnenbauer (Gumpe – dziura w ziemi, w której zbiera się woda)
 216. Gürtler – paskarz – wytwarzał paski i zamki (klamry) z mosiądzu
 217. Gut – posiadłość
 218. Gutfertiger – spedytor
 219. Gütler – właściciel niewielkiej nieruchomości (też: Kleinbauer)
 220. Gutschier – woźnica
 221. Gutsknecht – parobek dworski (też Hofesknecht), zatrudniony w majątku ziemskim, opłacany pieniędzmi lub w naturze, mógł posiadać niewielki ogródek, a jego dzieci mogły pobierać częsciowo darmowe nauki w szkole przy dworze
 222. Gyseler— handlarz drobną zwierzyną, też rzeźnik (niem. Kleinviehhändler) – też Geisler, Geiseler

Litera H

 1. Haak – handlarz detaliczny; dziś niem. Kleinhändler
 2. Haararbeiter – perukarz
 3. Haarmaler – malarz, rysownik; rysował piórkiem przy użyciu włosów ludzkich
 4. Haarscherer – fryzjer; też – golibroda
 5. Haarsticker – hafciarz; haftował pejzaże, portrety, itp., z włosów ludzkich na białym jedwabiu
 6. Habeas corpus ad prosequendum – nakaz ścigania karnego, zob. Habeas corpus (Wikipedia)
 7. Haberer – zamaskowani sędziowie sądu ludowego stosowanego w Górnej Bawarii; zob. Haberfeldtreiben
 8. Haberfeldtreiben – rodzaj sądownictwa ludowego stosowany w Górnej Bawarii dla lichwiarzy, skąpców itp. wykroczeń, których nie można było ukarać przed sądem zwykłym
 9. Habermann – producent kaszy owsianej
 10. habilis – zdolny; stosowny, zdolny, odpowiedni (do czegoś)
 11. habitus – stan; sprawność, system
 12. Hachelmutter – nadzorczyni przy wytwarzaniu lnu
 13. Hachmeister – jastrzębiarz; opiekun jastrzębi używanych do polowań
 14. Hacker – drobny chłop, dzierżawca
 15. Häcker – 1. rolnik; 2. właściciel winnicy
 16. Hadernsammler – zbierał, skupywał szmaty na obszarze, który mu podlegał (na mocy specjalnych uprawnień, przywilejów), w celu produkcji papieru; zwykle przywilej ten otrzymywali sami papiernicy (Papiermüller), którzy zatrudniali owych zbieraczy szmat
 17. haeres – dziedzic; posiadacz, właściciel, np. haeres villae – posiadacz wsi
 18. Hafenbinder – łatacz garnków; dziś niem. Topfflicker
 19. Hafenreffer – handlarz garnkami; dziś niem. Topfhändler
 20. Hafner – garncarz; określenie górnoniemieckie, wytwarza naczynia z gliny; Häfen – naczynia z gliny
 21. Haftelmacher, Heftelmacher – producent zapięć do ubrań itp.; „Zinnen, wie ein Heftelmacher“ – przysł. śląskie (robić zaciętą, kłótliwą ponurą minę)
 22. Hahnmacher – producent kurków
 23. Hake, Haken – handlarz detaliczny; też – Haak
 24. Häker – drobny chłop lub dzierżawca; też – Hacker
 25. Halbhöfner, Halbspänner – średni kmieć (półkmieć)
 26. Halbwinner – dzierżawca (na szczególnych warunkach), który połowę zysków przekazuje właścicielowi; dzierżawa na 6 lub 12 lat; też – Halfe; Halfe (GenWiki)
 27. Hallier – handlarz detaliczny w hali targowej
 28. Hornung – luty

Litera I

 1. iaculator – błazen, kuglarz, też: oszust
 2. ibidem – tamże, w tym samym miejscu (w tym samym dziele)
 3. iczlich – kilka, niejeden (dziś – etlich)
 4. igniculus – iskierka, żar
 5. ignominiosus – haniebny
 6. ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
 7. illata – posag
 8. illegitimi thori – z nieprawego łoża
 9. illegitimus – nieślubny
 10. Illuminist – iluminator rękopisów, ksiąg (też: Initialienmaler)
 11. illustris – w odniesieniu do szlachty na oznaczenie rodzin książęcych
 12. illustrissimus ac magnificus – jaśnie wielmożny – w średniowieczu użwano przymiotnika illustris dla określenia rodzin książęcych; illustrissimus używano w stosunku do najwyższych magnatów
 13. Illustrissimus ac Magnificus Dominus (skrót IDM) – Jaśnie Wielmożny Pan, Najjaśniejszy Pan
 14. im gesegtem dinge, im gesegten Stadtdinge; in gehegtem dinge – przed zgromadzeniem, radą (miasta) – w dokumentach średniowiecznych zwykle w formule: przed zebraną radą stawił się NN i oświadczył (przedstawił)
 15. imbecillus – słaby, bezsilny
 16. Immediatstadt – miasto królewskie, (zob. Historia Śląska, t. II, cz. 1, 1966 r., s. 64)
 17. immerens – niewinny
 18. imperium – cesarstwo
 19. impermissus – niedozwolony
 20. impignoratio – zastawienie
 21. impius – bezbożny
 22. implicite – ciemno, niewyraźnie, pośrednio
 23. impressor, imprimatorus – drukarz
 24. impuditia – nierząd
 25. in concreto – określonej sytuacji, w określonym wypadku
 26. in extenso – w całości
 27. in extreme – w ostateczności
 28. in fine – na końcu stronicy, rozdziału
 29. in genere – w ogóle
 30. in integrum – na nowo, całkowicie, w pełni
 31. in principio – w zasadzie
 32. in spe – w przyszłości
 33. in statu dormiendi – w stanie uśpienia
 34. in statu nascendi – w stanie rodzenia się, powstawania
 35. in statu praesenti – w stanie obecnym
 36. in vivo – na żywym ciele
 37. incapacitas cuiusvis functionis – utrata zdolności piastowania urzędów
 38. incelebratus – nie wspominany
 39. incensio – podpalenie, pożar
 40. incensio luminis – pora zapalenia świateł, po zachodzie słońca
 41. incesto – zhańbić
 42. incestus – kazirodztwo
 43. incisor – krawiec, krojczy
 44. incognitus – nieznany
 45. incola – mieszkaniec
 46. incommendatus – opuszczony, pozostawiony
 47. inconcessus – zakazany
 48. inconsolabilis – niepocieszony
 49. incredulus – niewierzący
 50. incrementum – potomek
 51. Inculpata tutela – obrona konieczna
 52. incunabula – miejsce urodzenia, dzieciństwo
 53. indagatio – badanie
 54. indemnis – bez szkody
 55. indubius – niewątpliwy
 56. indundatio aquae – zalewek – prawo spuszczania wody ze stawów na grunt sąsiada
 57. indusiarius – krawiec koszul
 58. inedia – post, głód
 59. inelinatio mediae noctis – czas bezpośredni po północy
 60. inenodabilis – nierozwikłany
 61. infamis – zniesławiony, hańba, skazany na infamię
 62. infans – dziecko, niemowlę
 63. infector – farbiarz
 64. infelix – niepłodny
 65. infidelis – niewierny, wiarołomny, czasem na określenie Żyda
 66. infirmatio – osłabienie, choroba
 67. inflatio – wzdęcie
 68. Ingrossationsbuch – księga ingrosacyjna – zawiera wpisy in extenso dotyczące zmian własności nieruchomości, obciążeń, dziedziczenia itp. Prowadzone w XVIII w. dla ksiąg gruntowych, razem z aktami gruntowymi, w których znajdowały się wówczas tylko adnotacje. Przestały obowiązywać od 1810 r. Ich rolę przejęły akta gruntowe (Grundakten), K. Orzechowski, Księgi i akta śląskiej hipoteki jako źródło historyczno-prawne, “Czasopismo Prawno-Historyczne” t. VIII zesz. 1 1956 r.
 69. inhumatus – nie pogrzebany
 70. Initialienmaler – malarz inicjałów na rękopisach (Rotmaler)
 71. Inkulpat – inkulpat, obwiniony, podejrzany – pierwotne znaczenie – osoba przed rozpoczęciem procesu inkwizycyjnego, po którego zakończeniu określano ją mianem Inquisit; stosowane aż do XIX wieku w sądownictwie, zob. Inkulpat (Wikipedia)
 72. Inlieger – najemca, komornik
 73. Inmann – mieszkaniec
 74. innotescentia – osobny pozew wydany przez egzekwenta do opornego egzekuta, by stawił się w oznaczonym terminie przed starostą
 75. innuptus – nieżonaty, kawaler, wdowiec
 76. inominatus – wyklęty
 77. inopia – bieda
 78. inpraescriptibilis – nie podlegający prawu dawności
 79. inquam – mówić
 80. inquilinus – komornik, kątnik – ubogi chłop mieszkający u innego gospodarza/chłopa, pracownik folwarku, lokator
 81. Inquisator – badacz kościelny
 82. insanabilis – nieuleczalny
 83. insanitas – choroba
 84. insanus – wariat, szalony
 85. insepultus – nie pogrzebany
 86. Inseß – ławnik (np. rady miasta)
 87. Insigill (Insigel) – pieczęć – forma występująca w dokumentach średniowiecznych przy zapowiedzi przywieszenia pieczęci
 88. insolabilis – niepocieszony
 89. inspector – dozorca
 90. insperatus – niespodziewany
 91. Inste – najemca, mieszkający kątem
 92. instigator – instygator – najwyższy prokurator państwa
 93. institor – kramarz
 94. Instleute – 1. robotnicy dniówkowi; 2. służba na dworze
 95. Instmann – parobek – pracownik rolny świadczący powinności u bogatszego chłopa lub w majątku ziemskim, kontrakt zawiązywany był zwykle na rok, często był jednak utrzymywany przez lata (dziesieciolecia)
 96. instructor – nauczyciel, instruktor
 97. Instrumentalist – instrumentalista – wytwarzał instrumenty (dziś w znaczeniu – muzyk)
 98. integer – nieuszkodzony, pierwotny, zupełny
 99. integrum est – jest dozwolone, słuszne, prawne;
 100. Intempestum, intempesta nox – czas przed północą
 101. Intendant – intendent, zarządca, administrator – 1. w Prusach – tytuł nadkomisarzy wojennych zajmujących się zaopatrzeniem armii; 2. we Francji w czasach ancien régime’u urzędnik administracji o bardzo szerokim zakresie kompetencji w swoim dystrykcie; 3. zarządca instytucji publicznej (muzeum, teatru)
 102. intercedo – zastępować kogoś, występować w czyimś imieniu, spełniać czyjąś funkcję
 103. interfectio – zabójstwo
 104. interitio – zagłada
 105. interrogatoria – protokół śledztwa
 106. Intervallum – czas od Bożego Narodzenia do 1-szej niedzieli Wielkiego Postu
 107. intestatus – zmarły bez testamentu
 108. Intraneus – osoba o szczególnych, wskazanych w ustawie właściwościach
 109. intromissio – intromisja, wwiązanie – wejście w posiadanie (ogłoszenie)
 110. intromittendum in bona – wwiedzenie w posiadanie
 111. intumulatus – nie pogrzebany
 112. invado – wkraczać, najeżdżać
 113. inventus – znajda, podrzutek
 114. invisus – nie widziany
 115. inwigilator – stróż
 116. ioculator – błazen, kuglarz, oszust
 117. ior, Jorem – rok
 118. Ipser – 1. malarz pokojowy; 2. sztukator
 119. ipso facto – na mocy samego faktu
 120. ipso iure – z mocy samego prawa
 121. Ircher – białoskórnik
 122. irrepertus – nie znaleziony
 123. irritus – nieważny
 124. iter delicti – formy stadialne czynu zabronionego
 125. itzig – teraźniejszy, bieżący, teraźniejszy (dziś – jetzt) – forma stosowana w dokumentach średniowiecznych, np. itziges Jahrs – jetzigen Jahres
 126. iudex – sędzia
 127. iudicatura – orzecznictwo
 128. iudicialiter(sis) responsurus – wezwanie pozwanego do sądowej odpowiedzialności
 129. iudicialiter attentaturus – egzekut ma się stawić
 130. iudicialiter satisfacturus – wezwanie do zadośćuczynienia zgodnie z wyrokiem
 131. iudicida – sędzic
 132. iuramentum partis cum testibus – przysięga ze świadkami
 133. iuramentum proprium – przysięga własna (bez świadków)
 134. iuribus aliarum personarum nihil ibidem nocendo – klauzula, że powód nie chce naruszać praw innych osób na dobrach pozwanego
 135. iurisprudentia – prawoznawstwo, nauka prawa
 136. iurista – prawnik
 137. ius – prawo
 138. ius aggratiandi – prawo łaski
 139. ius albinagii – prawo kaduka
 140. ius castigandi – prawo karcenia domowego
 141. ius coercendi – prawo nakładania kar
 142. ius communicativum – prawo posiadania służące żonie po śmierci męża
 143. ius emphitheuticum – prawo lenne
 144. ius ex non scripto – prawo zwyczajowe, prawo nie spisane
 145. ius melleficatorum – prawo bartne, obelne
 146. ius obligatorium – prawo zastawne
 147. ius poenale – prawo karne
 148. ius primae noctis – prawo pierwszej nocy
 149. ius provinciale – prawo ziemskie
 150. ius proximitatis – prawo bliższości
 151. ius puniendi – prawo karania, prawo karne podmiotowe
 152. ius retractius – prawo retraktu (wykupu)
 153. iustitia – sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości
 154. iuvenis – młodzieniec, kawaler
 155. iuxta – blisko, obok, wedle

Litera J

 1. Jacobsbruder – pielgrzym, przede wszystkim w odniesieniu do Santiago de Compostella
 2. jedermänniglich – każdy, wszyscy – w dokumentach średniowiecznych (zwykle w formie: każdy, komu dokument został ogłoszony, czytał go…)
 3. joculator – minstrel, akrobata – tańczący na linie
 4. Jodin – prowadził konie pociągowe transportu rzecznego w górę rzeki
 5. Joncfer – siostra zakonna
 6. Jopenhauer – wyrabiał drewniane koryta
 7. Jubilierer – jubiler
 8. Juchtenlederer – garbarz (wyprawiał skóry bydlęce – jucht)
 9. judex castrensis – sędzia grodzki
 10. judex terrestris – sędzia ziemski
 11. Jungmann – majtek (zwykły marynarz)
 12. Juris patronatus – prawo patronatu (prawo zwierzchności, najczęściej nad miejscowym kościołem i szkołą)
 13. Justitzdirektor – stał obok burmistrza na czele magistratu; godność często łączona z innymi funkcjami w zarządzie miejskim, np. Prokonsul, Feuerbürgermeister i in.
 14. Justiziar – justycjariusz – reprezentant właściciela ziemskiego prowadzący na jego zlecenie działania prawne, w tym – prowadzenie spraw w sądzie patrymonialnym,
 15. juvenis – kawaler

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *