Litera D – F


Share
image_pdfimage_print

Litera D

 1. damnum – utrata, strata, niekorzyść
 2. darthun – dziś: dartun – właściwie – przedstawiać, obrazować; w przenośni – określać prawdziwość lub fałszywość rzeczy (np. wykazywać coś w oparciu o dowody)
 3. Data – dane (treść, materiał)
 4. datio in solutum – świadczenie zamiast zapłaty
 5. de concert – jednomyślnie
 6. Debent – dłużnik
 7. Debit – debit – sprzedaż, zbyt – debitiren – sprzedać, zbyć
 8. Debitor – dłużnik
 9. Debitum – dług
 10. Decem – dziesięcina – 1/10 dochodu przekazywana na rzecz duchowieństwa; decimiren – pobierać dziesięcinę (też: Zehent)
 11. Decennium – okres 10 lat
 12. Decent – szykowny, przyzwoity
 13. decerniren – decernować – rozstrzygać, decydować
 14. Decernent – urzędnik rozstrzygający sprawę, także osoba w kolegium, której przysługuje prawo przedstawienia lub decydowania o sprawie
 15. Decharge – kwitowanie, poświadczenie prawidłowo przeprowadzonych rachunków; dechargiren – wywiązać się ze zobowiązania
 16. Declaration – 1. wyjaśnienie (interpretacja) przepisu prawnego; 2. informacja o towarach do oclenia; 3. oświadczenie dłużnika o jego majątku
 17. decortiren – odliczać, potrącać
 18. Decorum – przyzwoitość, obyczaj
 19. Decret – dekret – zarządzenie władzy zwierzchniej, rozstrzygnięcie, orzeczenie; decretiren – orzekać, zarządzać
 20. Decretum ad agendum – pełnomocnictwo udzielone kuratorowi (opiekunowi)
 21. dediren – wykreślić zapis o długu; dedit – zapłacono (zwykle skrót – dd.)
 22. defamiren – zniesławić; Defamation (Diffamation) – zniesławienie; Diffamator – oszczerca
 23. Defension – defensywa – pismo obronne (środki obronne w postępowaniu sądowym); Defensor – obrońca, doradca; Defensiv – obronne
 24. deferiren – deferować – przyznawać, gwarantować; odebrać (np. od kogoś przysięgę), akceptować; oznajmiać
 25. Defunctus – zmarły
 26. Defuncta – zmarła
 27. Delatio – delacja – potajemne oskarżenie, denuncjacja, donos
 28. Delictum – delikt – czyn zabroniony; Corpus delicti – przedmiot przestępstwa, dowód rzeczowy
 29. delogiren – wyprzeć, wyrugować (kogoś z zajmowanego miejsca); wyprowadzić się (z mieszkania); rozdzielić wojsko na kwatery (stąd – Delogirungsplan)
 30. demarkiren – demarkować – rozgraniczenie, wyznaczać granicę; Demarkationslinie – linia demarkacyjna, linia graniczna
 31. Denomination – mianowanie; niedokładne nazwanie osoby lub rzeczy
 32. dependiren – dependować – zależeć (coś lub ktoś od kogoś); Dependenz – zależność, uzależnienie
 33. Deponiren – deponować – złożyć na przechowanie; Depositum – dobro złożone na przechowanie
 34. Deposition – złożenie (depozytu); orzeczenie przed sądem, zeznanie świadka do protokołu
 35. Depot – skład, magazyn; w wojsku – wszelkiego sprzętu wojskowego, amunicji itd. z wyjątkiem żywności; w handlu – towarów, papierów wartościowych itd.
 36. derogestalt – w ten sposób, tego rodzaju
 37. derweil – podczas, w tym czasie
 38. Deservitum – wynagrodzenie adwokata
 39. desideriren – wymagać, pragnąć; Pium desiderium – pobożne życzenie
 40. Designation – desygnacja, desygnowanie – mianowanie, wyznaczenie; designiren – desygnować, zapisać; Aktendesignation – spis wysłanych (ekspediowanych) tomów akt
 41. Desolation – dezolacja – zniszczenie, spustoszenie; desoliren – pustoszyć; Desolat – zniszczony, opustoszały
 42. Dessein – zamiar, projekt
 43. Deterioration – deterioracja – pogorszenie, utrata wartości; deterioriren – pogarszać, czynić bezwartościowym
 44. Diameter – średnica
 45. Diarium – diariusz – dziennik, pamiętnik
 46. Diäten – diety – wynagrodzenie dzienne; Diätarius – robotnik dniówkowy (otrzymuje wypłatę za każdy dzień)
 47. Diffamation – zniesławienie; zob. defamiren
 48. differiren – różnić się, być odmiennym; Differenz – dyferencja, zróżnicowanie; Different – zróżnicowany, inny
 49. Diffession – odrzucenie (wyparcie się) dokumentu lub podpisu pod przysięgą; termin często występujacy w postępowaniu dowodowym, podczas którego osoba, której przedstawiono dokument, mogła go pod przysięgą uznać (zu agnosciren) lub odrzucić (zu diffitiren)
 50. Difficultät – trudność, przeszkoda; difficil – trudno, ciężko
 51. Difform – rozmaity, różnorodny; np. orzeczenie sądu I. instancji jest difform od orzeczenia sądu II, instancji, jeśli orzeczenia te różnią się od siebie
 52. Digesten – digesta – część prawa rzymskiego; zob. Kodeks Justyniana (Wikipedia); Pandekten (Wikipedia)
 53. Dignität – godność, honor
 54. Dilation – dylacja – odroczenie (np. terminu rozprawy); dilatorisch – przeciągający, odwlekający
 55. Diligence – pośpiech, gorliwość, pilność
 56. Dimidia, dimidium – połowa
 57. Dismembration – dysmembracja – rozdzielenie (rozparcelowanie) nieruchomości, majątku ziemskiego; dismembriren – parcelowac, dzielić na części; parcelacje folwarku, dobra rycerskiego były częste na przełomie XVIII i XIX w., działki przechodziły w ten sposób w ręce chłopskie; zob. Historia Śląska, t. II, cz. 1, 1966 r., s. 64
 58. Disput – dysputa – spór, wymiana zdań; disputiren – kłócić się
 59. Dissertation – dysertacja – naukowe opracowanie (rozprawa)
 60. dito, detto – tak samo (stosowane, aby nie powtarzać wcześniej podanego); zwykle skrót: dto
 61. Diversion – dywersja – nieoczekiwany cios (uderzenie), w sensie wojskowym – na tyły wroga
 62. dividiren – dzielić; Dividende – dywidendy, udziały
 63. Division – 1. dywizja; 2. podział; 3. wydział; najczęściej jako dywizja (zwykle większa jednostka wojskowa pod dowództwem generała)
 64. Divortium – rozwód
 65. dociren – uczyć, nauczać
 66. Dolus – oszustwo; dolose – oszukańczy
 67. Domänen – domeny; majątki (zwykle ziemskie) należące bezpośrednio do właściciela ziemskiego; od średniowiecza – teren należący bezpośrednio do panującego (w odróżnieniu od lenna); od XVIII w. określane jako Kammergüter – dobra kamery; zarówno państwowe, jak i prywatne
 68. Domicilium – miejsce zamieszkania; domiciliren – mieszkać; domicilium habitationis – miejsce przebywania; domicilium originis – miejsce urodzenia
 69. Dominium – dominium – własność, majątek ziemski; dominum directum – własność zwierzchnia; dominium utile – własność użytkowa (faktyczny użytkownik gruntu); zob. Domänen
 70. Dos – posag, dar podczas zaślubin dla męża; w przypadku całkowitej wspólnoty majątkowej nie występuje
 71. Dotalitium – majątek ofiarowany żonie podczas zaślubin, który może użytkować na czas swego życia także po śmierci męża; inaczej – Leibgedinge, Leibgdünge
 72. Drogist – handlarz przyprawami i innymi produktami roślinnymi
 73. Dubium – wątpliwość; sine dubio – bez wątpliwości; causa dubia – wątpliwa sprawa
 74. Duodez – format książkowy tworzący 12 kart, czyli 24 strony; z łac. duodecim – dwanaście
 75. Duplik – duplika – replika na odpowiedź oskarżonego; dosł. drugie pismo z odpowiedzią
 76. Duplum – dwukrotność; in duplo – podwójnie; duppliren – podwajać
 77. Durante – podczas; durante processu – podczas procesu; durante matrimonio – w czasie trwania małżeństwa

Litera E

 1. eadem – tam, tamżefotel
 2. Ebdomada – zob. Hebdomada (też Hebdomas) – tydzień
 3. Ebenist – stolarz artystyczny, wykonywał meble głównie z drogiego drewna egzotycznego, które nakładał na mniej wartościowe elementy z drewna pozyskiwanego na miejscu, zob. Ebenist (Wikipedia)
 4. Ebentürer – handlarz biżuterią i towarami luksusowymi
 5. Eberschmied – też: Bohrerschmied – kowal wyrabiający wiertła (ręczne)
 6. ebrietas – pijaństwo
 7. eccere – zaiste, zaprawdę
 8. Eclaireur – podpora na przodzie lokomotywy służąca do usuwania ewentualnych przeszkód leżących na torach
 9. economus – ekonom, rządca (nadzorca)
 10. Edelschmied – kowal wyrabiający przedmioty z metali szlachetnych (tu: Goldschmied – złote, Silberschmied – srebrne)
 11. Edelsteinwürker – handlarz kamieniami szlachetnymi, jubiler
 12. ederitarius – dentysta
 13. Edict – edykt – akt prawny, ustawa, publiczne obwieszczenie
 14. Edictal-Citation – wezwanie przez obwieszczenie, pisma publiczne (np. gazetę urzędową)
 15. Effigies – wizerunek, odwzorowanie
 16. Ehehalt – czeladź, służący
 17. eheledig – to samo, co ledig – stanu wolnego, niezamężny
 18. Ehrbarkeit – zacność, też: zacny – w odniesieniu do patrycjuszy, a później członków rady, sądu
 19. Eicher – mierniczy, geodeta
 20. eiecto – wypędzenie, wyrzucenie
 21. Eiermann, Eiermenger – handlarz jajami
 22. Eigenkätner – rolnik uprawiający gospodarstwo, ale nie posiadający żadnej jego części
 23. Eigenlehner – górnicy, którzy oddane w lenno zabudowania górnicze sami obsługują, tego rodzaju pojedyncze lenno mogło składać się maksymalnie z 8 ludzi. Czasem mylone z Eigenlöhner
 24. Eigentümer, Eigenthuemer – właściciel (wpisany w księdze wieczystej, posiadający pełnię praw na nieruchomości)
 25. Einfahrer – urzędnik górniczy (Bergbaubeamter), sztygar (Steiger)
 26. Eingangsregister – rejestr wpływu (skrót – E.R., np. 41 E.R. 108.38) – służył też do wpisywania pism w przypadku, gdy istniała wątpliwość do jakich akt je dołączyć, lub czy należy założyć nowe; dla pism które kieruje się do innych urzędów (lub otrzymuje się) bez konkretnej, rzeczowej dyspozycji
 27. Eingräber, Eisengräber – grawer, wyrabiacz pieczęci
 28. Einlasser – oddźwierny, portier
 29. Einleger – bednarz
 30. Einlieger – 1. mieszkaniec wsi bez własnej nieruchomości, domu, wynajmujący kąt u bogatszego chłopa, trudniący się czasem rzemiosłem; 2. chłop z niewielką nieruchomością; 3. dzierżawca, najemca; zob też: Einwohner, Häusling
 31. Einpfenniger – zwierzchnik osoby, która pobiera pieniądze za eskortowanie
 32. Einsäckler – poborca podatkowy
 33. Einsasse – mieszkaniec
 34. Einschlagmacher – wypalał drewno siarką na wino i moszcz winny
 35. Einsitzer, też: Altsitzer – chłop na wycugu
 36. Einspänner – pełny kmieć (siodłak), też: Vollbauer, Großbauer
 37. Einsteher – zmiennik (przy poborze do wojska)
 38. Eisendrechsler – tokarz (określenie stosowane w XIX wieku)
 39. Eisenhuter – wytwórca hełmów i szyszaków
 40. Eisenmeister – strażnik więzienny
 41. Eisenmenger – handlarz żelazem, wyrobami z żelaza
 42. Eisenschmelzer – wytapiacz rudy, tu: Waldschmied (zob. http://de.wikipedia.org/wiki/Waldschmiede)
 43. eiulo – płacz, lament
 44. ejus domicilium – z tego samego miejsca, np. z tej samej parafii; miejscowy
 45. ejusdem, eiusdem – tego samego (np. miesiąca, roku, materiału)
 46. elamentabilis – żałosny
 47. elapso termino – po upływie terminu
 48. Eleve – elew – uczeń, wychowanek
 49. elich – zacny, czcigodny – dziś ehrlich (może być też błędnie dla etlich – niejeden)
 50. elidiren – elidować – 1. usunięcie samogłoski lub części wyrazu, apostrofować; 2. odnieść się do zarzutów strony przeciwnej (prawn.)
 51. eligiren – wybierać (electiv – z wyboru)
 52. elinguis – niemowa
 53. elocutio – wynagrodzenie, zadośćuczynienie
 54. eluego – zrzucić żałobę166px-Cherub_plaque_Louvre_MRR245_n2
 55. Email – emalia; dawniej – szmelc, smalc – sposób zdobienia wyrobów metalowych za pomocą szklistej (barwionej) powłoki, zob. Emalia (Wikipedia)
 56. emancipio – usamodzielnić,upełnoletnić,osiagnąc dojżałość prawną
 57. emaniren – emanować; uchwalać, wychodzić (publikować); promieniować, wypływać
 58. Emballiren – 1. opakowanie towaru; 2. koszt opakowania i pakowania towaru; doppelt emballiren – opakować dodatkowo w maty, słomę jako ochrona lub podwójnie; też – Emballage
 59. Emendanda – wszystko, co musi być skorygowane w tekście
 60. emendatio – poprawa, udoskonalenie
 61. Emendator – korektor
 62. emendiren – poprawić, skorygować
 63. emercor – okupić
 64. emigro – wywędrować
 65. eminus – daleki
 66. emitto – wysyłać
 67. Emmerer – wytwórca wiader
 68. Emolument – korzyść, pożytek (Emolumente – dochody)
 69. emorior – zaginąć, umrzeć
 70. Emphyteusis – emfiteuza – dzierżawa z prawem pobierania pożytków i wznoszenia budowli, a nawet zbycia praw lub przekazania w spadku (bardzo zbliżone do prawa właściciela) w zamian za roczną opłatę (Canon, Pensio); Emphyteuta – osoba, która otrzymała nieruchomość w dzierżawę, zob. Emfiteuza (Wikipedia)
 71. emptito – kupić, kupować
 72. en gros – ogólnie; w odróżnieniu od – en detail – w detalach
 73. enervis – bezsilny, słaby
 74. enrolliren, enroliren – wpisać się na listę; zaciągnąć się do wojska
 75. ensifex – płatnerz, miecznik
 76. Entensteller – pomocnik podczas polowania na ptactwo wodne
 77. Entfernungsmesser – dalmierzysta
 78. Entrepreneur – organizator koncertów, uroczystości; dostawca; in Entreprise geben (nehmen) – zorganizować budowę, dostawę (jako główny wykonawca)
 79. ephipparius – siodlarz
 80. Ephorus – efor, nadzorca, zwierzchnik instytucji publicznej (szkoły) lub kościelnej
 81. epiclerus – dziedziczka
 82. epigonus – pogrobowiec
 83. epiphora – katar
 84. episcopus – biskup
 85. Epizootien – zaraza zwierzęca
 86. equicius – handlarz koni
 87. Erbbescheinigung – zob. Erbschein
 88. Erbhöferolle – matrykuła niepodzielnych gospodarstw dziedzicznych
 89. Erblegitimation – legitymacja spadku
 90. Erbrichter – 1. sędzia prawa spadkowego – sędzia rozstrzygający spory spadkowe; 2. sędzia dziedziczny – sprawujący urząd dziedzicznie (zwykle na wsi, wójt, sołtys dziedziczny) – do reformy sądownictwa w poł. XIX w.
 91. Erbschaftsausschlagung – odrzucenie spadku
 92. Erbschein, Erbbescheinigung – akt poświadczenia dziedziczenia, dziś także: stwierdzenie nabycia spadku, udzielany na wniosek, przez właściwy sąd do spraw spadkowych; w aktach niemieckich odróżniano obydwa terminy, stąd dla „Erbbescheinigung” proponuję – „potwierdzenie nabycia spadku”, zob. Erbschein (Wikipedia)
 93. Erbscholtisei – dziedziczne sołtystwo (Scholtisei – nazwa występująca głównie na Śląsku)
 94. Erbzinsbauer – kmieć (siodłak) czynszowy – użytkował nieruchomość przekazaną przez właściciela ziemskiego dziedzicznie, za którą płacił roczny czynsz, osobiście był wolny
 95. Erchmacher, Erchmecker, Erchmeker – białoskórnik
 96. Erdebäcker – garncarz, też: zdun
 97. Erdtrichsmesser, Ertrichsmesser – geometra
 98. erectus – prosty, wyniosły
 99. eremita – pustelnik
 100. ergastularius – strażnik więzienia
 101. erraticus – tułacz
 102. erro – błądzić, tułać się,mylę się
 103. erronis – włóczęga
 104. error – błąd; error facti – błąd co do faktu; error iuris – błąd co do prawa
 105. Erteilung – wydanie
 106. eructo – zwymiotować
 107. eruginator – miecznik, szlifierz mieczy
 108. eruiren – zbadać, wywodzić
 109. erus – właściciel, pan domu
 110. Erweißer – handlarz grochem
 111. esca – jedzenie, pokarm
 112. Escadron, Eskadron – eskadron, oddział konnicy w sile ok. 100-200 koni, także – Schwadron (szwadron), Geschwader
 113. Eseler – drobny handlarz (woził swoje towary na ośle – Esel)
 114. Essenkehrer – kominiarz
 115. Esser – budowniczy powozów
 116. Estafette – sztafeta, posłaniec konny, też – Stafette
 117. Estricher – wytwórca jastrychu (zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrych)
  et – spójnik / i /
 118. Etablieren – 1. założyć (np. firmę, warsztat); 2. osiedlić się (Etablissement – osiedlenie)
 119. Etat – budżet (plan dochodów i wydatków)
 120. etiam – jeszcze, zawsze
 121. etwen, eczwen, etwan – były, dawniej
 122. Etzmaler – hecował żelazo, czyli wyżerał kwasami rozmaite desenie np. na zbrojach
 123. Eulner – garncarz
 124. euxinus – gościnny
 125. evasio – zwolnienie od skargi
 126. eventum – wyjście, rezultat
 127. Eviction – ewikcja, gwarancja, rękojmia, sprzedający gwarantował, że rzecz sprzedana przechodzi na nabywcę, a wszelkie roszczenia przejmuje na siebie, zwana także – warunkiem
 128. evictor – zachodźca
 129. evidens – oczywisty, wpadający w oczy
 130. evito – odebrać życie
 131. Evolution – ewolucja, rozwój, zmiany (np. w biologii); w wojskowości – każdy ruch wojska powodujacy zmianę linii natarcia
 132. evulsio – wyrwanie
 133. Ewerführer – szyper, zajmował się transportem pojemników na wodę lub materiały sypkie na statki
 134. ewiger Vikar – zastępca proboszcza, czasem tymczasowo (Pfarrverweser w Niemczech i na obszarze niemieckojęzycznym Szwajcarii – zob. Pfarrverweser (Wikipedia)
  ex aequo et bono – według tego, co słuszne i dobre (dot. wyroku opartego na ogólnych zasadach sprawiedliwości społecznej)
 135. ex contractu – z kontraktu, z umowy
 136. ex decreto – na podstawie decyzji
 137. ex lege – według prawa, z mocy ustawy
 138. exact – dokładnie
 139. Exactitüde – punktualność
 140. exactor – poborca podatkowy
 141. excarnifico – zamęczyć na śmierć, zakatować
 142. excerpiren – ekscerpować, robić wyciąg, wypis z księgi, dokumentu itp.
 143. Excitatorium – powtórny nakaz urzędowy
 144. excludiren – wyłączać
 145. Exclusion – wyłączenie, prekluzja
 146. excoriator – rakarz, hycel; oprawca
 147. excors – głupi, bezrozumny
 148. exemplaris – odpis, kopia
 149. exfideiubere – uwolnić od zastawu, wyręczyć
 150. exheres – wydziedziczony
 151. exhibeo – wystawić na widok, okazywać
 152. exinde – potem, następnie
 153. exlegis – bezprawny
 154. expletio – uzupełnienie
 155. explicite – jasno, wyraźnie, bezpośrednio
 156. expressis verbis – dobitnymi słowami, wyraźnie, dokładnie
 157. expropriatio – wywłaszczenie
 158. expugnax – skuteczny
 159. expurgatores – świadkowie przysięgi
 160. extenuatio – płacenie długu ratami z dochodów
 161. extorris – wygnaniec
 162. extractum – wyciąg, wypis
 163. extraneus – wyzuty, pozbawiony z czegoś, nie należący do rodziny

Litera F

 1. fabella – anegdota
 2. faber – rzemieślnik, kowal (niem. Schmied)
 3. faber argentarius – rzemieślnik wyrabiający biżuterię i inne przedmioty ze srebra (niem. Silberschmied)
 4. faber aurifaber – złotnik (niem. Goldschmied)
 5. faber cuprarius – kotlarz (niem. Kupferschmied)
 6. faber ferrarius, faber ferri – kowal żalaza (niem. Eisenschmied), też ślusarz
 7. faber lignarius – cieśla (niem. Drechsler)
 8. faber murarius – murarz (niem. Maurer)
 9. Fächermacher – rzemieślnik wyrabiający wachlarze (służyły nie tylko do chłodzenia twarzy, ale też jako osłona przed słońcem i insektami)
 10. Fadenmacher – rzemieślnik produkujący nici (dziś Zwirner)
 11. Fahnenschmied – kowal w służbie kawalerii
 12. Fahrender – minstrel, członek wędrownej kapeli
 13. Fahrensmann – marynarz (dziś – Seemann, Matrose)
 14. Fahrer vom Bock – woźnica z kozła
 15. Fahrer vom Sattel – woźnica z siodła
 16. Faktor – 1. zarządzający przedsiębiorstwem; 2. pełnomocnik handlowy lub przedsiębiorcy
 17. Faktotum – służący (zaufany, wypełniający wszystkie polecenia)
 18. falcarius – kowal kos
 19. falconarius – sokolnik
 20. Fallmeister – rakarz
 21. falsus – fałszywy
 22. famatus, famosus – sławetny; określenie średniozamożnego rzemieślnika, mieszczanina
 23. famella – służąca
 24. familia defuncta – wygasły ród
 25. Familienrechtliche Angelegenheiten – sprawy prawa rodzinnego
 26. famulans Villanus – służący wieśniak
 27. famulatus – służba, niewola
 28. famulus – 1. parobek, sługa; 2. uczeń, czeladnik (niem. Geselle, Lehrjunge)
 29. famulus ecclesiae – kościelny
 30. Fänger – człowiek, który zajmuje się aresztowaniem, ściganiem
 31. Farbenmacher, Farbenreiber – wytwórca farb, barwników najczęściej z ziemi, drewna, liści, kwiatów i korzeni
 32. Farcher – handlarz wieprzowiną
 33. Fässler – bednarz
 34. Faßmaler – 1. malarz pokojowy; 2. malarz na rzeźbach
 35. Faßzieher – 1. pomocnik handlarza; 2. ładowacz
 36. Fastbäcker – piekarz chleba żytniego
 37. Faut, Fauth – wójt
 38. Fechner – wytwórca i handlarz futrami
 39. Federfechter – szermierz
 40. Federputzer, Federschmücker – wytwórca modnych dodatków z piór ptasich
 41. Feidum – okup wypłacany poszkodowanemu
 42. Feilbeck – piekarz, określany mianem Grobbäcker tj. piekarz, którzy nie wypiekał białego (lub pszennego) chleba, który swoje produkty wystawiał na sprzedaż
 43. Feilenhauer, Feiler – wytwórca pilników, tarek
 44. Feilschlächter – rzeźnik, który wystawiał mięso, kiełbasy na sprzedaż w swoim sklepie (ławie)
 45. Feirschlosmacher – puszkarz
 46. Feitler – handlarz obnośny ubraniami i bielizną
 47. Felbaweber – tkacz jedwabiu
 48. Feldgeschworener – jeden ze zwykle siedmiu przysięgłych wiejskich, który wyznaczał na nowo sporne lub zatarte granice
 49. Feldhüter – 1. artylerzysta (Schlangenschütze) obsługujący artylerię polowąw XVI wieku; 2. osoba (Flurdiener) zatrudniona przez władze gminy lub właściciela ziemskiego do pilnowania pól, mógł mieć uprawnienia policyjne
 50. Feldmaurer – wytwórca niewypalanej cegły, która następnie wypalana była na polu
 51. Feldreiter – żandarm
 52. Feldscher – 1. dawne określenie lekarzy wojskowych; 2. pomocnik chirurga odpowiedzialny za opiekę lekarską nad rannymi
 53. Feldwaibel – feldfebel, sierżant Feldwebel
 54. Felgenbauer – stelmach, kołodziej
 55. Felger – wytwórca kołowrotów, wozów
 56. Fellhändler, Fellwerkbereiter – kuśnierz
 57. feniseca – kosiarz, żniwiarz
 58. Ferber – farbiarz
 59. Ferger (Verleger) – w prawie górniczym uprawniony przez gwarectwo do pobierania opłat, w przemyśle tekstylnym pośrednik między rzemieślnikiem wykonującym drobne prace, a nakładcą, też może być np. między miedziorytnikiem, a wydawcą
 60. feria – dzień, dzień powszedni tygodnia (pierwszym dniem była niedziela, stąd feria secunda to nie wtorek, lecz poniedziałek)
 61. ferri faber – kowal żelaza
 62. Fertiger – przedsiębiorca zajmujący się żeglugą (przewoźnik)
 63. Fesselschneider – sporządzał rzemienie do uprzęży końskiej
 64. Fessler – bednarz
 65. Festbäcker – inaczej Grobbäcker, tj. piekarz którzy nie wypiekał białego (lub pszennego) chleba
 66. fetus – rodzenie, płód
 67. Feuerbürgermeister – od 1777 r. stał – obok burmistrza – na czele magistratu; zwykle sprawowany przez byłego wojskowego (oficera), sprawował nadzór nad sprzętem gaśniczym w mieście, a podczas pożaru dowodził akcją. Opłacani byli ze skarbu państwa (zob. też Historia Śląska II, s. 68; Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, 2. Band, Göttingen 1787, s. 775)
 68. Feuermaler – rzemieślnik pokrywający przedmioty emalią
 69. Feuermäuerkehrer – kominiarz
 70. Feuerwerker – pirotechnik
 71. Fiarant – handlarz towarami spożywczymi na jarmarku
 72. fibularius – paskarz, wytwarzał też pasy mieczowe, także okucia z mosiądzu
 73. fibulator – guzikarz, wytwórca okuć
 74. fideiussio – poręczenie, rękojmia
 75. figulus – garncarz, kaflarz
 76. Figurist – rzeźbiarz
 77. filia – córka
 78. filiaster – bratanek
 79. filiastra – bratanica
 80. filicarius – brukarz, kamieniarz
 81. filius – syn
 82. Filler – rakarz, hycel
 83. Filter, Filterer, Filzer – 1. pilśniarz; 2. kapelusznik
 84. Fingerhüter – wytwórca naparstków z mosiądzu lub skrawków blachy żelaza
 85. Fingerleindreher – tokarz
 86. fiscalia – podatki, opłaty
 87. fiscalis – należący do skarbu (tj. majątku władcy lub państwa)
 88. Fischbeinreißer – wytwórca narzędzi i innych sprzętów z kości (szczęki) wieloryba
 89. Fischer-Innung – cech rybaków
 90. Fischmenger – handlarz rybami
 91. fiscus – kasa państwowa, Skarb Państwa
 92. Fiskalat – administracja podatkowa
 93. fistulator – flecista
 94. flator – wytapiacz, hutnik
 95. flaviarius – safiannik (safian gatunek cienkiej skóry)
 96. Flecksieder – osoba wyrabiająca wyroby z wnętrzności zwierząt
 97. Fleischer-Immung – cech rzeźników
 98. Fleischhacker, Fleischhauer – rzeźnik (zajmował się zarówno przygotowaniem, jak i sprzedażą wyrobów mięsnych)
 99. Flurbuch – księga parcel, zob. Kataster nieruchomości (Wikipedia)
 100. Flusssieder – warzelnik potażu, który składnikiem w produkcji mydła, szkła, farb, w piekarnictwie i wielu innych; Potaż (Wikipedia)
 101. focaria – kucharka (niem. Köchin, Küchenmagd)
 102. fodi – zakopać, pochować
 103. forestarius – leśniczy
 104. fornacarius, furnarius – zdun
 105. fosfor, fossarius – kopacz, rolnik, górnik, grabarz, człek nieuczony, rozpustnik
 106. fossor montanus – górnik, kopacz żupny
 107. Fotzenstecher – osoba zajmująca się kastrowaniem świń
 108. Fragner – handlarz towarami żywnościowymi, kramarz
 109. fragulator – kaletnik, tasznik
 110. frater – brat
 111. Frauenwirtin – właścicielka domu publicznego
 112. Fredum – grzywna,kara pieniężna
 113. Freibauer – kmieć (siodłak, gbur) zwolniony z powinności (pańszczyzny, czynszu) na rzecz właściciela ziemskiego
 114. freier Knecht – żołnierz zwerbowany (zaciężny, kontraktowy)
 115. Freigärtner – zagrodnik zwolniony z powinności (pańszczyzny, czynszu) na rzecz właściciela ziemskiego
 116. Freigärtnerstelle – posiadłość wolnego zagrodnika
 117. Freihäuslerstelle – posiadłość wolnego chałupnika
 118. Freiknecht – rakarz
 119. freiwillige Gerichtsbarkeit – sądownictwo powszechne/nieprocesowe (sprawy prawa prywatnego, opiekuńczego, spadkowego, ksiąg wieczystych itd.)
 120. Frümesser – kapelan, wikariusz
 121. frumitor – garbarz skór
 122. Frumwerker – robotnik dniówkowy lub rzemieślnik, pracujący wykonujący coś na zamówienie, który posiadła własne narzędzia i surowce
 123. Fuderer – woźnica
 124. Fugger – właściciel kantoru wymiany walut
 125. Fundenhirt – kierownik sierocińca
 126. funereus pannus – całun
 127. funicularius – wytwórca sznurowadeł, pasków, klamer do książek
 128. funista, funarius, funifex, funipex, funiparius – powroźnik (niem. Seiler)
 129. Funker – radiotelegrafista
 130. Furmer – wytwórca form odlewniczych
 131. furnarius – zdun
 132. furunculus – złodziejaszek
 133. Füselier – fizylier (żołnierz piechoty uzbrojony w strzelbę skałkową w XVII-XVIII w., a w czasie II wojny światowej – pistoletów maszynowych, w czasach napoleońskich – lekka piechota)
 134. fusor – konwisarz, odlewnik
 135. fusor tormentorum – ludwisarz
 136. Fußknecht – żołnierz piechoty
 137. Fütter – handlarz paszą dla bydła, głównie owsem i słomą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *