Litera A – C


Share
image_pdfimage_print

Litera A

 1. A condition – wysyłka towaru uwarunkowana koniecznością zwrotu w przypadku ich niesprzedania
 2. A conto – na rachunek, na poczet
 3. A drittura – bezpośrednio, w języku handlowym – dotyczy działań bez pośredników
 4. A tout prix – za każdą cenę
 5. Abandoniren – opuszczać, np. opuścić swoje dobra, wyjechać
 6. Abderismen – abderyzm, totalna głupota, głupie psoty, absurdalne wybryki
 7. Abdisputiren – negować, zaprzeczać
 8. Ablass – odpust, odpuszczenie grzechów
 9. Aboliren – znieść, anulować, np. przepis prawny, anulować wykonanie kary, abolicja
 10. Abominabel – odrażający, paskudny, wstrętny
 11. Abortiren – urodzić przed czasem, dziś termin ‘aborcja’ zmienił swoje znaczenie za przedwczesne urodzenie określa się (XIX w.) urodzenie przed 181 dniem po poczęciu
 12. Abrogiren – abrogacja, zniesienie aktu prawnego bez ustanowienia innego w jego miejsce; Abrogation – np. zniesienie praw zwyczajowych
 13. Abrumpiren – przerwać, skończyć; ex abrupto – nagle, niespodziewanie
 14. Absolutio – absolucja, uniewinnienie; absolutio ab instantia – warunkowe uwolnienie od kary w procesie inkwizycyjnym, gdy z braku dowodów uwalniano oskarżonego, z możliwością kontynuacji oskarżenia w przypadku ujawnienia nowych poszlak; ab instantiam – umorzenie postępowania z braku dowodów winy; absolutio ab instantia (onet.pl)
 15. Absolviren – uwolnienie, rozwiązanie
 16. Absorbiren – skonsumowane, wykorzystane, np. Gelder sind absorbirt – pieniędze są wykorzystane (nic już nie pozostało)
 17. Abusus – nadużycie
 18. Accepi – otrzymać, przyjąć, przyjęcie – wpływ akt
 19. Accessist – nieopłacany pomocnik, będący na stażu (w oczekiwaniu na miejsce pracy)
 20. Accessorium – akcesorium, załącznik
 21. Accidenzien – akcydencje, przypadkowe, nieregularne dochody, które nie należą do wynagrodzenia, dot. najczęściej osób duchownych i nauczycieli, którzy otrzymywali dodatkowe świadczenia od gminy, wiernych; Accidenzien (Zeno.org)
 22. Accise – akcyza, podatek miejski, pośredni, płacony od niemal wszystkich przywożonych do miasta towarów
 23. zob. Historia Śląska t. II, cz. 1, s. 69
 24. Accomodiren – akomodować, przystosować, dostosować, także – uporządkować; akomodacja – dostosowanie do istniejących warunków
 25. Accord – akord, porozumienie, umowa, ugoda; dziś – współbrzmienie; accordiren – porozumieć się
 26. Accurat – akuratnie, dokładnie, starannie
 27. Accusatio – akuzacja, oskarżenie
 28. Achtelbauer  –1/8 siodłaka
 29. Ackerstück – działka rolna
 30. Act – akt: 1. czyn, czynność (np. prawna); 2. dokument potwierdzający czynność prawną
 31. Acte – dokument, ważniejszy, uroczysty dokument
 32. Acten – akta, powstałe w wyniku działaności urzędu; po zszyciu tworzą ‘Actenstück’, ‘Volum’ (w polskiej terminologii archiw. – poszyt); w języku potocznym każde pismo nosi miano ‘Actenstück’
 33. Actio – akcja: 1. skarga sądowa, powództwo (actor – powód; reus – pozwany); 2. podczas wojny – potyczka, walka, zob. Actio (Wikipedia)
 34. Activ-Masse – masa aktywna, w postępowaniu upadłościowym uosobnienie majątku dłużnika
 35. Actuarius – protokolant, pisarz sądowy
 36. Ad causam – do rzeczy, formuła występująca podczas przesłuchania świadka
 37. Ad instantiam – na wniosek, na żądanie
 38. Ad interim – tymczasowo
 39. Ad mandatum – na rozkaz
 40. Ad notam – dla pamięci, zanotować sobie coś, żeby nie zapomnieć
 41. Ad oculos – naocznie, np. komuś ukazać coś wyraźnie (naocznie), klarować
 42. Ad perpetuam rei memoriam – na wieczną rzeczy pamiątkę, po wsze czasy
 43. Ad pias causas – w pobożnym celu, zwykle w znaczeniu zapisu (testamentu) na cele dobroczynne, kościelne
 44. Ad statum legendi – do przeczytania
 45. Ad tempus – na jakiś czas
 46. Ad ultimum – ostatecznie, na ostatek
 47. Addiciren – zasądzić, przyznać (np. prawa)
 48. Addiction – zasądzenie, przyznanie
 49. Addictio annorum – usamowolnienie, uznanie za pełnoletniego (także – venia aetatis)
 50. Adhibenda – akta załączone do sprawy
 51. akta priora (Vor-Akten)  – priora, wykorzystywane przy korzystaniu z nowozałożonych akt
 52. Adhibiren (łac. adhibeo) – używać, zastosować
 53. Adhibition – dołożyć, przedłużać
 54. adir – lub, dziś – oder
 55. Adjuciren – uzgodnić sądownie, przyznanie, zasądzenie
 56. Adjudikation – adjudykacja, przysądzenie komuś dodatkowego prawa drogą orzeczenia sądowego (np. rzeczy ruchomej, nieruchomej)
 57. Adjuvant – adjuwant, pomocnik, asystent, dawniej często nauczyciel pomocniczy, dziś zwykle lek wspomagający działanie innego medykamentu
 58. Admission – admiska, zezwolenie, dopuszczenie, pozwolenie; admittiren – zezwalać
 59. Adressiren – adresować, tytułować (w adresie pisma), sich adressiren – zwracać się do kogoś
 60. Adulterium – cudzołóstwo; adulteriren – cudzołożyć, złamać przysięgę małżeńską
 61. Advocat – 1. adwokat; 2. wójt (średniowiecze)
 62. Aequiriren –  uzyskać, otrzymać, nabyć
 63. Aequisciren –  zaspokoić
 64. Aequität – 1. prawość, słuszność; 2. taniość
 65. Aequivoc – dwuznaczne
 66. Aerarium – skarb, kasa kościelna
 67. Affaire – afera: 1. czynność, wykonanie; 2. starcie, walka; 3. sprawa, interes
 68. Affect – afekt, stan silnego poruszenia (emocji)
 69. Affectation – afektacja, egzaltacja, przesada w okazywaniu uczuć
 70. Affection – afekcja, przychylność
 71. Affectionirt – być komuś oddany, lubić kogoś
 72. Affinis – szwagier, powinowaty
 73. Affinität – powinowactwo, pokrewieństwo
 74. Affirmativ – afirmacyjny, potwierdzający, aprobujący; afirmacja – z łac. affirmare – potwierdzać, zapewniać
 75. Affixum – afisz, obwieszczenie, plakat; afisz – z łac. affixum, zob. Izba drukarstwa
 76. Agende – agenda liturgiczna, książka zawierająca modlitwy i przepisy stosowane w praktyce duszpasterskiej, także (katol.) – Ritual
 77. Agent – agent, odpowiedzialny za prowadzenie spraw (czasem w innym kraju – chargé d’affaires)
 78. Agentur – urząd agenta
 79. Aggravation – agrawacja, obciążenie (przed sądem); także – celowe wyolbrzymianie objawów chorobowych
 80. Aggravations-Gesuch – wniesienie zażalenia
 81. Aggraviren – obciążać się
 82. Aggregat – agregat: 1. suma; 2. zbiór rzeczy nie mających wewnętrznie żadnych powiązań
 83. Agio, agio, aggio – różnica pomiędzy wartością realną i nominalną pieniądza lub papieru wartościowego; wielkość Agio (tej różnicy) określa się mianem Cours (kurs)
 84. Agnaten – agnat, krewny w linii męskiej
 85. Agnition – agnicja, uznanie autentyczności, prawdziwości (np. podpisu)
 86. Agnosciren – uznanie (czegoś za prawdziwe)
 87. Agnitions-Resolut – sądowne rozstrzygnięcie odnośnie uznania zadłużenia
 88. Aide –  wsparcie, asystowanie; Aide de Camp – generał adjutant; Aide-Major – adjutant
 89. Air –  1. poważanie; 2. powietrze; 3. stan
 90. Ajustiren –  1. szykować, dopasować; 2. załagodzić, wyrównać, czyścić; 3. dojeżdżać; 4. wyszykować się (ubierać)
 91. Ajustement – ubieranie, wyposażenie (np. żołnierza)
 92. Al pari – na tym samym poziomie, zgodność kursu waluty z jej parytetem (brak agio)
 93. Allegat (skrót – alleg.) – alegat, załącznik (dokument) do akt lub innego dokumentu, będący podstawą jego wystawienia; Allegiren – odnosić się do czegoś, powoływać się na coś; loco allegato – na wspomnianym (przytoczonym) miejscu, zob. Alegat (Wikipedia)
 94. Allianz – alians, sojusz, związek
 95. Aliiren – związać się, łączyć się
 96. Allodium – alodium, majątek ziemski wolny od zobowiązań i ciężarów feudalnych; nazywana własnością bezwarunkową lub dziedziczną, zob. Alodium (Wikipedia)
 97. Allodifikation – przekształcenie dobra lennego we własność (niezależną)
 98. Allonge – przedłużka blankietu wekslowego, dołączane do weksla w przypadku braku miejsca na wypełnienie
 99. Allotria – rzeczy, sprawy niezwiązane ze sprawą (z pracą)
 100. Alluvion – aluwium, osady rzeczne, zob. Aluwium (Wikipedia)
 101. altarist, Altarherr – altarzysta, też – altarysta, kapłan przypisany do jednego z ołtarzy w kościele, posiadający obowiązek sprawowania kultu przy tym ołtarzu oraz mającym prawo do dochodów ustalonych w akcie fundacyjnym altarii
 102. Alteration – strach, złość; Alteriren – złościć się, przerażać
 103. Alveus – 1. koryto rzeki, niecka; 2. ul; 3. plansza do gry
 104. Amalgamation – amalgamacja, wymieszanie (np. grup etnicznych)
 105. Amanuensis – pomocnik, pisarz: 1. niewolnik wykonujący wszelkie prace naukowe, pisarskie; 2. uczeń, student wspomagający profesora w pracy badawczej, także młodszy lekarz pomagający starszym stażem
 106. Ambiren – ubiegać się, starać (o posadę w urzędzie)
 107. Ambulant – 1. nie posiadający stałego miejsca zamieszkania, włóczęga; 2. będący w podróży
 108. Ambuliren, Ambulieren – włóczyć się, spacerować
 109. Amoviren – usunąć, dymisjonować
 110. Ampel – ampla, z łac. ampulla, ozdobna lampa (olejna) w kształcie podwieszanej misy, także typ abażuru, stosowana już w czasach starożytnych
 111. Amusement – rozrywka, spędzanie czasu (miłe); sich amüsieren – spędzać miło czas
 112. Anatocismus – anatocyzm, procent składany, kapitalizacja odsetek (odsetki od odsetek), zob. Anatocyzm (Wikipedia)
 113. Anbauer – kolonista, osadnik
 114. Anciennetät – awansowanie po osiągnięciu lat pracy
 115. anderthalb – półtora
 116. Anger –  działki przekształcone w łąki, dawna wspólna własność gminy, nie dzielona i nie dzierżawiona dla pojedynczych osób, często z nasadzonymi drzewami owocowymi; potocznie także każde większe miejsce wewnątrz miejscowości porośnięte trawą
 117. Animus –  zamiar, np. animus injuriandi – zamiar obrażenia kogoś
 118. Anlieger – komornik
 119. Annihilation – anihilacja, likwidacja, uchylenie
 120. anniversarisch – dorocznie
 121. Anniversarium, Anniversarien – anniwersarium, doroczna msza św. za duszę zmarłego, doroczne wspomnienie (zmarłego)
 122. Annotiren – adnotować, zanotować, objaśnić (na marginesie), robić przypis
 123. Annuitäten – annuitet, roczne świadczenia (renta), w zalężności od rodzaju – na czas życia biorcy lub czas określony w latach; zob. Annuitet (wynagrodzenia.pl)
 124. Antichretischer Vertrag – antychreza, Pactum antichreticum, umowa zastawna na podst. której wierzyciel pobiera owoce (z zastawu) na poczet odsetek; zniesione dla nieruchomości przez napoleoński kodeks cywilny
 125. Appendix – apendyks, dodatek, załącznik (do książdki – aneks)
 126. applaniren – splanować, równać, niwelować
 127. Arendator – arendator, dzierżawca; Arenda – dzierżawa; arendiren – dzierżawić, zob. Encyklopedia staropolska/Arenda (Wikiźródła)
 128. Armatur – armatura: 1. wyposażenie (urządzenie); 2. uzbrojenie (wojsko); armiren – uzbroić, wyekwipować (w broń)
 129. Arquebusiren – rozstrzelać, później także – Füssiliren
 130. Arriergarde – ariergarda, oddział zabezpieczający główne siły z tyłu
 131. Arriviren –  1. zdarzać się; 2. dotyczyć
 132. Arrondiren – arondować, zaokrąglać
 133. Assemble – zgromadzenie osób (elitarne towarzystwo)
 134. Assentiren – 1. zgadzać się, zatwierdzać; 2. uznanie za porządnego, sumiennego (w służbie wojskowej), aby można było wpisać do rejestru (Asséntliste) i wydać zaświadczenie (Assentschein)
 135. Assentirung – 1. przyjęcie czegoś; 2. pobór rekryta; asens (zgoda, przyzwolenie)
 136. Asseriren – asercja, twierdzić (uznawać za prawdziwe); asercja (z łac. assertio) – uznanie za prawdziwe, zob. Asercja (Wikipedia)
 137. Asserviren – aserwować, przechowywać, zachowywać; Asservandum – coś co ma być przechowywane; Asservata – rzeczy przechowywane
 138. Assesor – asesor, członek kolegium, zob. także: Asesor (Wikipedia)
 139. Assiduität – wytrwałość, niezmordowanie
 140. Assignation – asygnata: 1. dokument uprawniający do nabycia dobra lub stwierdzający dokonanie wpłaty/wypłaty środków; 2. papierowy pieniądz we Francji w latach 1789-1796 oraz w Rosji w latach 1769-1817, zob. Asygnata (Wikipedia)
 141. Assumiren – zakładać, przyjmować (czyjeś słowo za prawdę); Asumtion – asumcja – przesłanka
 142. Asthenie – astenia, (z gr. astheneia), ogólne osłabienie, zmęczenie, czasem spowodowane inną chorobą, zob. Astenia (Wikipedia)
 143. Attachement – 1. załącznik; 2. przywiązanie, przychylność
 144. Attendiren – atentować, mieć baczenie, być uważnym
 145. Atention – atencja – uwaga, poważać
 146. Attentat – atentat: 1. właściwie każda próba osiągnięcia czegoś, często w złym celu; 2. atak na kogoś (osobę publiczną), zamach stanu
 147.  Attrapiren – atrapować, złapać (kogoś na gorącym uczynku, znienacka)
 148. Attribuiren – atrybutować, przypisywać (komuś właściwość, cechę)
 149. Auctor – autor, twórca dzieła, sprawca
 150. Auditeur, Auditor – audytor: 1. sędzia wojskowy; osoba z wykształceniem prawniczym w dywizji lub pułku przeznaczone do prowadzenia spraw sądowych; 2. zwany także Auscultant – członek kolegium (urzędu), nie posiadający głosu, przygotowujący się do uczestnictwa pełnego
 151. Aufgebot – 1. wywołanie; 2. zapowiedzi przedślubne
 152. Aufgebotsvefahren – postępowanie wywoławcze, tj. wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności pod rygorem ich utraty
 153. Auflassung – powzdanie, przewłaszczenie, przeniesienie własności w przypadku nieruchomości, zob. Orzechowski K., Księgi i akta śląskiej hipoteki jako źródło historyczno-prawne, „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. VIII zesz. 1 1956 r.
 154. Ambulieren – rewaloryzacja
 155. Augment – powiększenie, rozmnożenie
 156. augmentiren – pomnażać, wzmacniać
 157. Auscultant, Auscultator, Ausculator – auskultator, praktykant (zwykle – sądowy), zob. Gerichtsreferendar (Wikipedia)
 158. Ausführungsgesetz – ustawa wykonawcza
 159. Ausgedünge – wycug, dożywotne utrzymanie zapewnione przez dzieci dla rodziców, po zrzeczeniu się przez nich gospodarstwa
 160. Ausschlagung der Erbschaft – odrzucenie spadku
 161. Austrega – rozstrzygnięcie sądowe (w pierwszej instancji pomiędzy książętami)
 162. Austrägal-Instanz – instancja rozstrzygająca
 163. Auszügler – wycużnik, w niektórych częściach G. Śląska także: wymownik, dziś: dożywotnik
 164. Autodiktatus –  samouk
 165. Auxilium –  1. pomoc, ochrona, wsparcie; 2. w średniowieczu – podatek nadzwyczajny na rzecz pana (np. dla uwolnienia feudała z niewoli, zwolnienia najstarszego syna ze służby wojskowej, posagu dla córki i in.)
 166. Avance – awans: 1. zaliczka, 2. awans (zawodowy)
 167. Avantage – awantaż, korzyść, przewaga
 168. Avant-propos – przedmowa, wstęp
 169. Aventure – awantura, przygoda
 170. Averie – zob. Haverei
 171. Aversional-Quantum – suma odszkodowania, suma kompensaty
 172. Avertiren – powiadamiać
 173. Avertissement – publiczne obwieszczenie (ogłoszenie)
 174. Avis – awizo, wiadomość, informacja
 175. Aviso-Brief – przekazanie komuś informacji listownie
 176. Avociren – wzywać, odwoływać, żądać (zwrotu akt, przywrócenia prawa)
 177. Avocation – odwołanie (np. zniesienie jakiegoś prawa, uprawnienia)
 178. Axiom – aksjomat, zasada, podstawa, postulat
 179. Axiomatisch – nie podlegający dyskusji, prawdziwy, pewny, zob. Aksjomat (Wikipedia)


Litera B

 1. Babiolen – zabawki
 2. Bachant – bachant – pijaczyna, opój; bachanalie, bakchanalie – pijatyka
 3. Bagatellen – drobne sprawy; Bagatell-Sachen – w sądownictwie (XIX w.) sprawy o wartości sporu do 50 talarów; sprawy o mniejszym znaczeniu, dla których stosuje się uproszczone postępowanie
 4. Banquerout – bankrut – całkowicie niewypłacalny
 5. Baratto – wymiana towarowa, handel bezgotówkowy
 6. barok – barokowy – dziwaczny, śmieszny (XVIII w.)
 7. Batterie – bateria; 1. szereg dział (armat), miejsce ustawienia artylerii; 2. zamknięcie panewki w zamku strzelby
 8. Bader, Bastober – łaziebnik (cech miejski)
 9. Bauer – kmieć, siodłak; na terenie Górnego Śląska, w aktach spisanych w języku polskim występuje termin siodłak; zob. Historia chłopów Sląskich, pod red. S. Inglotta, Warszawa 1979
 10. Bauparzelle, Bauplatz, Baufleck – parcela budowlana
 11. bekennen – oświadczamy, oznajmujemy
 12. bene – dobrze; nota bene, notabene – zauważ dobrze (zwróć uwagę, nawiasem mówiąc)
 13. Benediction – benedykcja – błogosławieństwo; benediciren – błogosławić; Benedicite – błogosławieństwo (modlitwa) przed posiłkiem
 14. Beneficial-Erbe – spadkobierca, który otrzyma spadek tylko pod warunkiem przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza
 15. beneficium appelationis – prawo do odwołania do instancji zwierzchniej
 16. beneficium deliberandi – czas na zastanowienie się czy przyjąć spadek (XIX w. – 6 tygodni)
 17. Benefiz – beneficjum (kościelne) – urząd kościelny, beneficjum, dochody z urzędu
 18. Benevolenz – benewolencja – przychylność, łaskawość
 19. Benignität – dobroć, łagodność, życzliwość, przychylność; także – wierność, przyjaźń
 20. Besitzung – posiadłość
 21. Betise – głupota
 22. bizarr – bizar – uparty, osobliwy
 23. Blasphemie – blasfemia – bluźnierstwo
 24. Blatt – karta; dziś: wykaz (dotyczy akt gruntowych)
 25. Blattsammlung – dosł. zbiór kart; akta typowe dla sądownictwa (gdzie termin ten powstał), które w swoich regulacjach z 1934 r. rozróżniało akta stałe („feste Akten”) i właśnie „Blattsammlung”. Były to akta, które nie wymagały okładki, ani numeracji kart, jeśli zawierały 1-2 samodzielne pisma. W innym przypadku otrzymywały zwykłą osłonkę (etui), a jeśli miały być wysłane lub obejmowały więcej niż 10 pism wpływających (z konceptami mogło być 20), wówczas były zszywane. Nadal nosiły jednak nazwę „Blattsammlung”. Dopiero powyżej 50 pism otrzymywały okładkę i określenie „feste Akten”; zob. Papritz J., Archivwissenschaft, Bd. 1, Marburg 1998, s. 287.
 26. blessiren – ranić; Blessirte – ranni; Blessur – rana
 27. bona – dobra; bonis cediren – cedować dobra, przekazać dobra; bona fide – w dobrej wierze; bona vacantia – dobra opuszczone
 28. bon-mot – żart
 29. Bonne – kobieta zajmująca się opieką i wychowaniem dzieci (pomiędzy opiekunką, a guwernantką)
 30. bon-ton – dobry ton, dobre wychowanie
 31. Bordell – burdel – dom publiczny
 32. borniren – ograniczać (kogoś), odgraniczać (teren); bornirter Kopf – bardzo głupi człowiek
 33. Böschung – nasyp, skarpa (także jego zadaszenie)
 34. Boullevard – bastion, wał; dziś – miejsce spacerowe w Paryżu (a także w innych miastach, np. w Hollywood)
 35. bramarbasiren – przechwalać się; Bramarbas – chwalipięta, osoba która więcej obiecuje niż jest w stanie zrobić
 36. Bravour – brawura – odwaga, dzielność; dziś – działanie nieprzemyślane, popisywanie się odwagą
 37. brevi manu – z łac. – dosł. krótką ręką, czyli bez zbędnych formalności, zwykle odpowiedź umieszczano na tej samej karcie, która zawierała prośbę, wniosek
 38. brillant – lśniący, połyskujący
 39. brodiren – wyszywać
 40. broschiren – broszurować – zszywać (arkusze papieru); Broschüre – broszura
 41. Brouillon – brulion – pierwszy projekt pisma lub rysunku, koncept
 42. Bulletin – biuletyn – pismo wydawane codzienne z informacjami
 43. Bureau – 1. biuro – pomieszczenie registratury urzędu; wszelkie pomieszczenia urzędowe; cały urząd; 2. biurko – bardzo eleganckie biurko, z wieloma szufladami, półkami itp.

Litera C

 1. Cabinetsordre – rozkaz gabinetowy – rozkaz pochodzący bezpośrednio od księcia (przez niego sygnowany), zwykle za pośrednictwem jego rady gabinetowej (ministrów, radców – kontrasygnata)
 2. Cadaver – kadawer – zwłoki ludzkie lub zwierzęce (jeszcze nie w stanie rozkładu)
 3. Cahier – kajet – zeszyt, notatnik
 4. Calamitäten – nieszczęście, nędza, bieda
 5. Calefaktor – kalefaktor – palacz, nadzorca; dawniej w szkole klasztornej był to ubogi uczeń, który w zamian za utrzymanie wykonywał prace porządkowe, palił w piecu itp.
 6. calmiren – uciszyć, uspokoić; calmirende Mittel – środek przeciwbólowy, przeciwskurczowy
 7. Campement – obóz polowy; campiren – mieszkać pod namiotami (wojsko)
 8. candiren – kandyzować – konserwować; przesłodzić – jako forma konserwacji owoców przez wielokrotne smażenie w słodkim syropie
 9. Canon – kanon; 1. reguła, zasada; 2. spis ksiąg kanonicznych; 3. roczne opłaty
 10. Cap, Capo – 1. przedgórze; 2. przylądek
 11. capable – zdolny, zręczny, pilny
 12. Capacité – zdolność, uzdolnienie
 13. capriciös – uparty, uporczywie
 14. caressiren – karesować – pieścić, (też schlebiać)
 15. Carga – kargo, cargo; pierwotnie – niewielki ładunek przenoszony np. przez muła, później jednostka objętości lub ciężaru w Hiszpanii, Meksyku; spis ładunku statku kupieckiego, z czasem – sam ladunek
 16. Carmen – wiersz (wszelkiego rodzaju twórczość poetycka); pieśń, śpiew
 17. causiren – spowodować; Causa – przyczyna, powód; causa litis (causa litigandi) – przyczyna sporu
 18. caustisch – kaustyczne – żrące, palące; satyrycznie, oszczerczo
 19. caute – przezornie, ostrożnie
 20. Cautel – uwaga, przezorność, środki bezpieczeństwa
 21. Cavent – poręczenie; caviren – poręczać (za kogoś, coś)
 22. censiren – cenzurować – oceniać (czy nadaje się do opublicznienia); Censor – cenzor
 23. cerniren – cernować – otoczyć bez formalnego oblężenia (wojsk.); obserwować, postrzegać
 24. Circulation – cyrkulacja – obieg
 25. circuliren lassen – puścić w obieg
 26. Circular-Rescript – rozporządzenie okólne
 27. Circumferenz – obwód
 28. Circumspection – rozwaga, przezorność, ostrożność
 29. cito – szybko, niezwłocznie; citissime – jak najszybciej
 30. clariren – oclenie towarów załadowanych na statku
 31. Clementinae, Klementinen – Klementyny – zbiór prawa kanonicznego – Corpus juris canonici
 32. Clenodia – klejnoty – herby, znaki, clenodium; 1. klejnot, biżuteria – kosztowna rzecz, kunsztownie wykonana lub jej część; 2. klejnot w pełnym herbie; 3. drobne, uboczne części szlachtowanych zwierząt; 4. pożytki z niewielkiego ogródka (działkowego)
 33. Coadjutor – koadiutor – prawnie ustanowiony następca wyższego duchownego (np. biskupa); także – pomocnik ordynariusza, biskup tytularny
 34. Codicill – kodycyl
 35. Cognat – kognat – krewny w lini żeńskiej lub męskiej (po matce lub ojcu)
 36. coincidiren – koincydować – zbiegać się (jedno w drugie), nakładać się; koincydencja – zbieżność zdarzeń, zbieg okoliczności
 37. Coitus – koitacja – kopulacja, akt płciowy
 38. Collaterales – krewny w lini bocznej (rodzeństwo i dalsi krewni)
 39. collationiren – kolacjonowanie – porównanie (np. odpisu z oryginałem)
 40. Colli – wiązka, paczka, kawałki
 41. colludiren – porozumienie w celu oszukania kogoś
 42. Combattanten – kombatanci; kombatant – dosł. towarzysz broni; część wojska używana do działań zaczepnych (do walki), w odróżnieniu od Nichtcombattanten – lekarzy, taboru itd.
 43. Comitat – towarzystwo
 44. comitiren – towarzyszyć
 45. Comminatio – groźba, zagrożenie; sub comminatione – pod groźbą
 46. commissarius loci – komisarz, radca podatkowy (skarbowy); sprawował nadzór nad miastami akcyzowymi (nad magistratem, który mu bezpośrednio podlegał); stał na czele departamentu, na które dzieliły się Kamery (w Kamerze wrocławskiej w 1804 r. było ich 7, w głogowskiej – 3
 47. Commission – 1. zlecenie; 2. zleceniobiorcy; 3. komisja; committiren – zlecać
 48. Committent – zleceniodawca
 49. Communio bonorum – wspólnota dóbr
 50. Commun-Masse – wspólna masa upadłościowa
 51. Comparatio – komparacja – porównanie; Comparatio literarum – porównanie charakteru pisma
 52. Comparent – komparent – osoba, która stawiła się przed sądem, została wciągnięta do protokołu, strona w procesie lub umowie; komparycja – stawienie się przed sądem
 53. Compensation – kompensacja – wzajemne zniesienie (równoważenie)
 54. Complicen – współwinny, współsprawca
 55. Complicität – współwina
 56. Complott – spisek, zmowa; complottiren – spiskować
 57. Comprehension – pojęcie
 58. Comptant – gotówka
 59. Comptoir, Conotr – pomieszczenie, w którym prowadzi się buchalterię (księgowość), czasem też kasę; Comptoirist, Contorist – buchalter
 60. Computation – komputacja – obliczenia; computiren – dodawać, sumować, obliczać
 61. Comtesse – komtesa – hrabina; używane szczególnie wobec niezamężnych
 62. Conat – próba, wysiłek
 63. concediren – przyznawać, pozwalać; Concession – koncesja, pozwolenie
 64. Conception – 1. koncepcja, ujęcie, zredagowanie jakiegoś pisma; 2. poczęcie (dziecka lub powstanie idei); 3. pojęcie, przedstawienie
 65. concerniren – dotyczyć
 66. concertiren – uzgodnić, omówić; de concert – po ustaleniu
 67. Concipient – koncypient – osoba sporządzająca koncept (projekt pisma), zwykle początkujący urzędnik, kancelista
 68. concis – koncis – krótko, zwięźle; Concision – zwięzłość, lakoniczność
 69. Concordie – konkordia – zgoda
 70. concordiren – konkordować – zgadzać się; concordat cum originali – zgadza się z oryginałem (formuła uwierzytelniająca przy odpisach)
 71. concurriren – konkurować; 1. zbiegać się (w jednym miejscu); 2. konkurować (ze sobą)
 72. Concursus, Conkurs – spotkanie wierzycieli dłużnika; Concurs-Masse – majątek dłużnika (masa upadłościowa); Konkurs – upadłość
 73. Concussion – wymuszenie korzyści groźbą niezgodną z prawem (zagrożenie życia, sfałszowany akt prawny itd.)
 74. Condemnation – kondemnacja; 1. skazanie; 2. uznanie statku za niedatny do żeglugi
 75. condemniren – skazywać, potępiać
 76. Conditio – warunek; Conditionell – warunkowy; conditio sine qua non – warunek konieczny
 77. Conditor – cukiernik
 78. condoliren – składać kondolencje; Condolenz – kondolencje
 79. Condominium – kondominium – współwłasność (zwykle kilku osób nad tym samym terytorium); Condominus – współwłaściciel
 80. Conduct – kondukt – towarzyszenie, eskorta; Salvus conductus – list żelazny
 81. Conducteur – konduktor – przewodnik, towarzysz, nadzorca
 82. Conductio – wynajem, dzierżawa
 83. Conduite – zachowanie, sprawowanie (sposób bycia, cechy charakteru)
 84. Conduiteuliste – tabelaryczny wykaz umiejętności, zachowań, cech urzędnika, oficera, kandydata na określone stanowisko
 85. Conduitenkarte – świadectwo moralności (zachowania się)
 86. Confession – konfesja – wyznanie; confitiren – wyznawać (np. wiarę)
 87. Confitent – konfident (ten, który komuś coś wyznaje, ujawnia; zob. też Confidenz); też – chrześniak; Confessa – wyznania
 88. Confessionarius – spowiednik
 89. Confidenz – konfidencja – poufałość, zaufanie; Confident – zaufany, bliski
 90. confirmiren – konfirmować – potwierdzać; Confirmation – zatwierdzenie (np. na urząd)
 91. Confluxus, Confluenz – zbieg; confluiren – zbiegać się
 92. conform – takie same, jednakowe
 93. Confort – wzmocnienie; confortiren – krzepić, pocieszać
 94. Confrater, Confrator – konfrater; 1. towarzysz, kamrat; 2. członek bractwa
 95. confudiren – konfudować; 1. gmatwać, pomieszać; 2. wprawiać w zakłopotanie
 96. confuss – 1. zawiły, skomplikowany; 2. zakłopotany
 97. Confusion – 1. zamieszanie; 2. konsternacja, zakłopotanie
 98. confutiren – konfutować; 1. obalić, odeprzeć; 2. udowodnić; Confutatio – konfutacja, odparcie
 99. congruiren – pokrywać się, równoważyć, porozumieć, uzgadniać; Congruenz – równoważenie, zgodność
 100. conjugal – małżeński; Conjugium – małżeństwo
 101. conjungiren – łączyć się, jednoczyć, sprzysiężać; Conjurant, Conjurat – sprzysiężony (np. spiskowiec)
 102. Connaissance – 1. znajomość; 2. wiedza; 3. rodzaj tropu (odcisk kończyn) jelenia odbiegający od normy
 103. conniviren – pobłażać; Connivenz – wyrozumiałość
 104. Connossement – konosament – morski list przewozowy
 105. Connotations-Termin – termin na zgłoszenie wszelkich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 106. Connubium – 1. zawarcie małżeństwa; 2. prawo (zdolność) poślubienia kogoś
 107. Consanguinetät – związek krwi, niem. Blutsfreunschaft
 108. conscribiren – konskrybować – dokonać zaciągu do wojska, zapisać; Conscription – konskrypcja – zaciąg, pobór, zapisanie (też: Musterung, mustern)
 109. consertiren – zgadzać się; Consens – zezwolenie, zgoda
 110. consideriren – konsyderować; 1. rozważać; 2. poważać
 111. considerable – znaczne, poważne
 112. consigniren – konsygnować; ogólnie – oznaczyć, zapisać; 1. przekazać za pokwitowaniem; 2. złożyć jakąś kwotę (sumę); 3. wyznaczyć wojsku miejsce postoju
 113. consistent – spoisty, zwarty, trwały, lepki; Consistenz (konsystencja) – spoistość
 114. Consistorium – konsystorz; 1. dawn. w Kościele katolickim – kuria biskupia; 2. w Kościele ewangelickim – najwyższa władza administracyjna i sądowa
 115. Consolation – konsolacja – pociecha, otucha, też – poczęstunek po pogrzebie (stypa)
 116. Consorten – towarzysze, wspólnicy, współoskarżyciele lub współwinni
 117. Consortium – wspólnota, spółdzielnia, także – małżeństwo
 118. conspiriren – konspirować, spiskować
 119. constatiren – konstatować, ustalić fakty, potwierdzić, zatwierdzić
 120. constituiren – konstytuować, kształtować, określać, ustalać
 121. Consul – konsul; 1. burmistrz, członek zarządu rady; 2. agent handlowy
 122. Consulent – doradca, radca prawny, adwokat
 123. consuliren – pytać o radę
 124. consultation, consultatio – omówić, debatować, rozważyć, poradzić
 125. Consultator – konsultator – pytający o radę
 126. consultiren – omówić
 127. consumiren – konsumować; 1. zakończyć, dokonać, spełnić, – od Consummation – dokonanie, spełnienie; 2. spożyć, – od Consumtion, Consumo – zużycie, zaspokojenie ostateczne
 128. Consumtibilien – rzeczy, towar przeznaczony do spożycia, wykorzystania (dobra konsumpcyjne)
 129. Contagion – zarażenie, epidemia; contagiös – zaraźliwy
 130. Contant, per contant – gotówka, gotówkowo; contante Zahlung – zapłacić w gotówce
 131. content – kontent – usatysfakcjonowany; contentiren – zaspokoić
 132. Contenta – treść (książki, listu itp.)
 133. contestiren – kontestować – toczyć spór, kwestionować; poświadczyć przez świadków (lub inny dowód), odpowiadać na skargę
 134. Contestation – spór
 135. contestabel – sporny
 136. Context – kontekst – treść (książki, listu); w dyplomatyce – jedna z części dokumentu (okoliczności wystawienia)
 137. Contrabuch – księga z wpisami kontrolera księgowego (buchaltera); także – Gegenbuch
 138. Contradiction, Contradition – kontradykcja – protest, sprzeciw; Contradiktorisches Verfahren – postępowanie umożliwiające wypowiedzenie się obydwu stronom
 139. contrahiren – kontraktować – zawierać umowę, negocjować; Contrahent – zawierający kontrakt, negocjator
 140. contraponieren, kontraponieren – sprzeciwiać się, oponować; zestawić (np. dane w bilansie)
 141. contrasigniren – kontrasygnować – złożenie drugiego podpisu dla uprawomocnienia pisma (dokumentu, aktu)
 142. contraveniren, controveniren – naruszać (przepisy)
 143. Contravenienz – wykroczenie, przekroczenie przepisów
 144. Contrefait, Conterfei – wizerunek, odwzorowanie, obraz, kopia (mimetyczne – naśladujące), portret osoby; conterfeien – odwzorować, portretować; Conterfaitmünzen – moneta z wizerunkiem np. księcia
 145. Contumacia – 1. niestawienie się na wezwanie sądu; 2. kwarantanna
 146. conveniren – pasować (być znośnym), porozumieć się
 147. Convivium – uczta, biesiada
 148. convociren – konwokować – zwoływać, wzywać; Convocation – wezwanie (np. wierzycieli w postępowaniu upadłościowym)
 149. Convolut – wiązka, paczka (związana razem wiązka pism), zwój pism
 150. Copialien – opłaty za odpisy
 151. copiös – liczne
 152. Copulation – małżeństwo, ślub, zawarcie małżeństwa
 153. copuliren – zawierać małżeństwo (poślubiać, wychodzić za mąż)
 154. Correferent, Korreferent – koreferent – referent wspomagający, kontrolujący
 155. correus (Correa) – współwinny (współwinna); correal – być współwinnym
 156. Courant – 1. bieżące, obiegowe (np. czasopismo, moneta); 2. gruba moneta srebrna
 157. Courtage – kurtaż – prowizja maklerska
 158. couvertiren – zamykać, wkładać; Couvert – koperta
 159. Crimen – przestępstwo, zbrodnia
 160. Criminalist – kryminalistyk – znawca, nauczyciel prawa karnego
 161. Cultus – kult, zwyczaje (obrzędy) religijne
 162. Curator – kurator
 163. Curialien – formalności, tytulacja, zasady postępowania w urzędzie, sądzie
 164. Curialsystem, Curial-Stil – system kurialny, styl kurialny – system konstruowania pism w kancelarii (styl charakterystyczny dla danej kancelarii), stosowanie tytulacji w pismach
 165. Curie, Curia – kuria – dwór, ratusz, kapituła, dwór papieski lub biskupi, część zgromadzenia głosujących (np. sejmu śląskiego w czasach habsburskich)
 166. cursorisch – pobieżnie; w czytaniu tekstów w obcym języku tłumaczenie tylko z kontekstu (bez szczegółowego tłumaczenia poszczególnych słów); odwrotność tostatarisch – wolniej, krok po kroku, tłumacząc i wyjaśniając każdy element
 167. Cursus – kurs (kurs nauki, studiów)
 168. Custos – kustosz – strażnik; zwierzchnik (biblioteki, muzeum)
 169. czal – miara, liczba (dziś – Zahl)
 170. czinse, Zinse – czynsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *