Litera M – Q


Share
image_pdfimage_print

Litera M

 1. m. e. H. – mit eigener Hand, mein eigen Hand – ręką własną (przy złożonym podpisie)
 2. M. f. A. A. – Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten – ministerstwo spraw zagranicznych
 3. M. d. I. – Ministerium der Innern – ministerstwo spraw wewnętrznych
 4. m. d. W. – mit den Worten – słownie (np. przy podawaniu liczb)
 5. m. E. – meines Erachtens – moim zdaniem
 6. M. A. – Meldeamt – urząd meldunkowy
 7. M. A. – Magister Artium – magister nauk humanistycznych
 8. m. B. – mit Buchstaben – przeliterować (np. przy podawaniu nazwiska)
 9. m. B. u. R. – mit der Bitte um Rückgabe – z prośbą o zwrot
 10. m. d. A. – mit den Akten – z aktami
 11. M. f. ö. A. – Ministerium für öffentliche Arbeiten – Ministerstwo Robót Publicznych
 12. M. g. F. u. H. – Mein gnädiger Fürst und Herr – mój łaskawy książę i panie
 13. m. i. Schr. – mein letztes Schreibens – mojego ostatniego pisma
 14. m. l. E. – mein letztes Ergebenes – mojej ostatniej prośby (petycji, wniosku)
 15. m. od. w. – mehr oder weniger – więcej lub mniej
 16. m. P. – mit Pension – z wyżywieniem (Pension – też emerytura)
 17. M. Polier – Maurer-Polier – podmajster, pomocnik murarza
 18. m. V. (W.) d. Gesch. b. – mit der Vertretung (Wahrnehmung) der Geschäfte beauftragt – z powierzeniem reprezentowania interesów (np. urzędnik przed formalnym mianowaniem, tymczasowy)
 19. m. W. – meines Wissens – o ile wiem, o ile mi wiadomo
 20. M., Mℓ – 1. Mark – marka, grzywna (średniowiecze); 2. Magister – magister; 3. Malter – małdrat (miara objętości zboża), zob. Maldrat (Wikipedia); 4. Morgen – morga
 21. MA – Mittelalter – średniowiecze
 22. Mag. – Magistrat – magistrat, urząd miasta
 23. mdl. – mündlich – ustnie
 24. Mfl., Mktfl. – Marktflecken – osada, miasteczko targowe
 25. Mhgh Dienstwiℓ – Meines hochgeehrten herrn Dienstwilliger – mojego wielce szanownego pana pokorny (usłużny) – zwykle przed podpisem na zakończeniu listu, petycji
 26. Mi. – Mittwoch – środa
 27. mil. – militarisch – militarny, wojskowy
 28. Min. Dir. – Ministerial-Dirigent – dyrektor ministerialny (wyższy urzędnik, zwykle podwładny sekretarza stanu)
 29. Min.Erl. – Ministerial Erlaß – rozporządzenie ministerialne, też – umorzenie, zwolnienie z prawa, z zobowiązania
 30. Mitg., Mitgl. – Mitglied – członek (organizacji, stowarzyszenia)
 31. Mitt. Mitteilung – wiadomość, doniesienie, informacja
 32. Mlt, Mltℓ – Malter – małdrat (miara objętości zboża)
 33. Mons. – Monsieur – pan (j. franc)
 34. Ms., Mst. – Manuscript – manuskrypt, rękopis
 35. Msgr. – Monsigneur, Monsignore – mój panie (franc. mon – mój, wł. signore – pan)
 36. mtl. – monatlich – miesięcznie
 37. mund: – mundirt – koncept pisma po korekturach, przygotowany także pod względem formy zewnętrznej do podpisu
 38. MwSt. – Mehrwertsteuer – podatek od wartości dodanej
 39. Mz. – Metze – garniec (miara objętości zboża), zob. Metze (Wikipedia)
 40. Mze – Münze – moneta (czasem jako – waluta)

Litera N

 1. N. B. – nota bene – warte uwagi (zwrócenia uwagi na coś istotnego)
 2. n. Chr. G. – nach Christi Geburt – po narodzeniu Chrystusa
 3. n. J. – nächsten Jahres – przyszłego roku
 4. n. M. – nächsten Monats – przyszłego miesiąca
 5. n. n., N. N. – nomen nescio – nieznanego imienia, ktoś nieznany
 6. n. v. n. v. – nicht verwandt nicht verschägert – ani krewny ani powinowaty
 7. n. Vf. – nach Verfügung – zgodnie z zarządzeniem
 8. nachm. – nachmittags – po południu
 9. Nd.-Schl. – Nieder-Schlesien – Dolny Śląsk
 10. N-L., NL. – Nieder-Lausitz – Dolne Łużyce
 11. NO – Nordost, Nordosten – północny wschód
 12. No, No, Nro. – Numero – numer
 13. nom. – nominell – nominalny, nominalnie
 14. Not. – Notar – notariusz
 15. Nov. – November – listopad
 16. Nr – Nummer – numer
 17. NW – Nordwest, Nordwesten – północny zachód

Litera O

 1. o. a. – oben angeführt – wyżej podany
 2. o. ä. – oder ähnlich(e) – lub podobne
 3. o. B. – ohne Beruf – bez zawodu
 4. o. G. – ohne Gewähr – bez gwarancji
 5. O. H. G. – Offene Handelsgesellschaft – spółka jawna
 6. o. V. – ohne Vorgang – działanie z urzędu (ex officio) i wydanie decyzji bez procesu
 7. obg., obgℓ – obgenennt – wyżej wymieniony
 8. Oct:, Octobℓ – October – październik
 9. off. – 1. offiziel – oficjalnie; 2. offiziös – półoficjalnie, półurzędowy
 10. op. cit. – 1. opere citato – w dziele (poprzednio) cytowanym; 2. opus citatum – dzieło cytowane (dziś stosowane w przypisach)
 11. ord. – 1. ordentlich – powszechny, zwyczajny; 2. ordinär – zwykły
 12. O-S, OS – Oberschlesien – Górny Śląsk
 13. Ostpr. – Ostpreußen – Prusy Wschodnie

Litera P

 1. p. – 1. pagina – strona – stąd numerowanie stron to paginacja; 2. pars – część, np. część publikacji
 2. p. u., p. ult. – per ultimo – w ostatnim, np. do uiszczenia w ostatnim dniu miesiąca
 3. P.G.O. – Peinliche Gerichts-Ordnung – kodeks karny, jest to zniemczona wersja Constitutio Criminalis Carolina z 1532 r.
 4. P.H.G.O. – Peinliche Hals-Gerichtsordnung – kodeks karny (zob. P.G.O)
 5. P.L., Pr.Lt. – Premier-Lieutnant – porucznik
 6. p.pa, ppa., pr. pr. – per procura – w zastępstwie (np. pełnomocnik)
 7. Par. – Parochie – parafia
 8. Patrim. Ger. – Patrimonial Gericht – sąd patrymonialny
 9. Pg. – Parteigenosse – towarzysz (partyjny), stosowane często w pismach okresu nazistowskiego
 10. PLZ – Postleitzahl – kod pocztowy
 11. Pom. – Pommern – Pomorze
 12. PP. – Polizei-Präsident – komendant policji
 13. pp. – paginae – strony, w piśmie, poszycie itp.
 14. pp., p.p. – perge, perge – i tak dalej, et cetera
 15. Pr. Ct – Preußisch Courant – pruska moneta (obiegowa)
 16. pr. u. exp. – praesentirt und expedirt – prezenta i ekspedycja (wpływ – adnotacja na korespondencji wpływającej do instytucji i wysyłka korespondencji)
 17. pr. u. remt. – praesentirt und remittirt – prezenta i przekazane (wpływ i przekazane np. do załatwienia, zgodnie z właściwością)
 18. pthℓ – Partheien – strony (np. w sporze prawnym)

Litera Q

 1. q (też: z zawijasem) – quadrat – kwadrat – w jednostkach powierzchni, czasem zapisywany w formie figury
 2. q – Quint (też: qui z kreską ponad) – kwinta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *