Litera I – L


Share
image_pdfimage_print

Litera I

 1. i. A., I. A. – im Auftrag, im Auftrage – z polecenia
 2. i. e. – id est – to jest
 3. I. F. G. – Ihro Fürstlichen Gnaden – Jego Książęca Łaska
 4. I. N. R. I. – 1. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Jezus z Nazaretu król Żydów; 2. justum necare reges Italiae – jest sprawiedliwym, by królów włoskich zabijać (powiedzenie włoskich węglarzy – carbonari)
 5. I. N. S. T. – In nomine sanctae trinitatis – w imię Trójcy Przenajświętszej
 6. i. Pr. – in Preußen – w Prusach (przy nazwie miejscowości)
 7. i. q. – idem quod – taki(e) jak
 8. i. R. – im Ruhestand – emerytowany
 9. I. R. – Infanterie Regiment – regiment piechoty
 10. i. Schl. – in Schlesien – na Śląsku (przy nazwie miejscowości)
 11. I. u. A. v. – Irrtümer und Auslassungen vorbehalten – z zastrzeżeniem omyłek i pominięć
 12. i. Urschr. – in Urschrift – w oryginale
 13. i. v. Ruhestand – im voläufiger Ruhestand (też einstweiliger Ruhestand) – tymczasowy stan spoczynku
 14. i. V., I. V. – in Vertretung – w zastępstwie
 15. i. V., I. V. – in Vollmacht – w pełnomocnictiwe
 16. ib., ibid. – ibidem – tamże, w miejscu wyżej cytowanym
 17. incl., inkl. – inclusive, inklusive – włącznie
 18. Inf. – Infanterie – piechota (wojsko)
 19. Ing. – Ingenieur – inżynier
 20. Inh. – Inhaber – właściciel, w odróżnieniu od posiadacza (Besitzer), który nie ma pełnej własności
 21. inkl., incl. – inklusive – włącznie
 22. ins. – insinuirt, insinuaturt – dostarczyć, wręczyć
 23. inscr. – inscribirt – wpisać, wrysować
 24. Inscr. – Inscription – wpis, zapis, inskrypcja

Litera J

 1. J. – Jahr – rok
 2. J. N., J. Nr. – Journal-Nummer – numer rejestru spraw (w systemie kancelaryjnym dziennikowym każde wpływające pismo otrzymywało swój numer, spis tych pism z podaniem numeru zamieszczano na początku poszytu)
 3. Jan. – Januar – styczeń
 4. Jg. – Jahrgang – rocznik
 5. Jgf, Jgfr. – Jungfer, Jungfrau – panna, dziewica
 6. Jh. – Jahrhundert – wiek, stulecie
 7. Jhrh. – Jahrhundert – wiek, stulecie
 8. jur. – juridisch, juristisch – jurydyczny, prawniczy

Litera K

 1. K: V:  – Kirchenvater – ojciec Kościoła
 2. k. H. – kurzer Hand – od ręki, na miejscu (załatwione)
 3. k. H. u. R. – kurzer Hand unter Rückgabe    – od ręki za zwrotem
 4. k. J. – künftigen Jahres – przyszłego roku
 5. k. k. – kaiserlich königlich – cesarsko-królewski
 6. k. M. – künftiger Monats – przyszłego miesiąca
 7. K. P. (Pr.) – Königlich Preußisch – królewski pruski
 8. K. Vorst. – Kirchen-Vorsteher    – prezbiter (wyzn. ewang.), dziś – Kirchenälteste
 9. K.B., KB. – Kirchenbuch – księga metrykalna
 10. K.G.  – 1. Kammer-Gericht; 2. Kreis-Gericht; 3. Kommandit-Gesellschaft – 1. sąd kamery; 2. sąd powiatowy; 3. spółka komandytowa
 11. K.G.L. – Kings German Legion – Królewski Legion Niemiecki (istniał w latach 1803-1816, walczył przeciwko Francji, na żołdzie brytyjskim)
 12. Kap. – Kapitel – rozdział
 13. Kat. – Kataster – kataster
 14. kath. – katholisch – katolicki
 15. Kb’ – Kubikfuß – (miara objętości) – stopa sześcienna, ok. 23,237539 dm³
 16. Kb’’ – Kubikzoll – cal sześcienny, ok. 13,447650 cm³
 17. Kb’’’ – Kubiklinie – ok. 7,782205 mm³
 18. Kb0 – Kubikruthe   – pręt sześcienny
 19. Kbcm – Kubikcentimeter – centymetr sześcienny
 20. Kbm – Kubikmeter – metr sześcienny
 21. Kfm. – Kaufmann – kupiec
 22. Kfz. – Kraftfahrzeug – samochód, pojazd mechaniczny
 23. Kgl. – Königlich – królewski
 24. Kl. – Klasse – klasa, kategoria
 25. Klftℓ, Klftr – Klafter – sążeń, w Prusach: 1,883121 m
 26. Kons. – Konsistorium – konsystorz
 27. kort., kortl.  – kortling (waluta); zob. Forum Dawne Kłodzko
 28. Kr.-M. – Kriegs-Ministerium – Ministerstwo Wojny
 29. kr., krzℓ – Kreuzer – krajcar, grajcar http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajcar
 30. Krhr. – Kammerherr – komorny, szambelan
 31. KZ – Konzentrationslager – obóz koncentracyjny
 32. Kzl. – Kanzlei – kancelaria
 33. Kzlist – Kanzlist – kancelista

Litera L

 1. L. I. R. – Landwehr-Infanterie-Regiment – regiment piechoty landwery
 2. l. J. – laufenden Jahres – bieżącego roku
 3. l. s. c. – loco supra citato – w miejscu powyżej cytowanym
 4. L. u. St. Ger. – Land- und Stadt Gericht – sąd ziemski i miejski (częściej w formie – Stadt u. Land Gericht)
 5. l. M. – laufenden Monats – bieżącego miesiąca
 6. L. S. – locus sigilli – miejsce pieczęci
 7. l. St. – ledigen Standes – stanu wolnego
 8. Landw. – Landwirt – rolnik
 9. Lankr. – Landkreis – powiat ziemski
 10. lat. – lateinisch – łaciński
 11. LdG(er.), Lger., Lger. – Landgericht – sąd krajowy
 12. Ldr. – Landrat – landrat, starosta (urzędnik państwowy, królewski stojący na czele powiatu)
 13. Ldst. – Landsturm – pospolite ruszenie
 14. Ldw. – Landwehr – landwera, obrona krajowa
 15. led. – ledig – nieżonaty (kawaler), niezamężna (panna)
 16. lf., lfd. – laufend – bieżący
 17. Lkw – Lastkraftwagen – samochód ciężarowy
 18. ll. cc. – locis citatis – w miejscach (poprzednio) przytoczonych
 19. loc. cit. – loco citato – w miejscu (poprzednio) cytowanym
 20. Lra – Littera – dokument, pismo
 21. Lt. – Lieutnant, Leutnant – podporucznik
 22. luth. – lutherich – luterański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *