Litera A – D


Share
image_pdfimage_print

Litera A

 1. A u. O – Alpha und Omega – początek i koniec
 2. a. – anno – rok
 3. a. A. – auf Anordnung – na polecenie
 4. a. B. – auf Befehl – na rozkaz
 5. A. C. – Anno Christi – Roku Pańskiego
 6. A. c., a. c. – anni currentis – bieżącego roku
 7. a. D. – außer Dienst – emerytowany
 8. A. K.-O. – Allerhöchste Kabinetts-Ordre – Najwyższy Rozkaz Gabinetowy (Rządowy)
 9. a. O. – am Ort – w miejscu, na miejscu
 10. a. Pr. – auf Probe – na próbę, na czas określony (staż)
 11. A. S.-B. – Auf Spezial-Befwehl – na specjalny rozkaz, na nadzwyczajny rozkaz
 12. a. St. – alten Stils – starego stylu
 13. a. u. s. – actum ut supra – działo się jak wyżej (zostało spisane)
 14. a. V. – auf Vortrag – na omówienie
 15. a. Z. – auf Zeit – na czas
 16. A.-C., A. K. – Armee-Corps, Armee-Korps – Korpus Armijny
 17. a/ – am, an der – nad [rzeką]
 18. Abg. – 1. Abgang – wyjście (pisma); 2. Abgeordnete – poseł, deputowany
 19. Abs. – 1. Absender – nadawca (pisma); 2. Absatz – akapit
 20. Abt., Abth., Abthlg. – Abteilung – wydział (w urzędzie), oddział (wojsk.)
 21. Acc. – Accise – akcyza (podatek miejski)
 22. ach., achℓ. – Achtel – ósma część
 23. Adj. – 1. Adjunkt – akdjunkt; 2. Adjutant – adjutant
 24. adj. – adjungirt – wspieranie w prowadzeniu postępowania
 25. Adr. – Adresse – adres
 26. AG – Aktiengesellschaft – spółka akcyjna
 27. allg. – allgemein – ogólny
 28. Allod. – Allodium – alodium
 29. Anm. – Anmerkung – uwaga
 30. ao., a. o. – außerordentlich – nadzwyczajny
 31. ao. Prof. – außerordentlicher Proffessor – profesor nadzwyczajny
 32. AOK. – Armee-Oberkommando – Naczelne Dowództwo Armii
 33. ap., apl. – apostolisch – apostolski
 34. App.-Ger. – Appelations-Gericht – sąd apelacyjny
 35. Appr. – Approbation – aprobata, zatwierdzenie, zezwolenie
 36. Arch. – Archiv – archiwum
 37. Art. – 1. Artikel – artykuł; 2. Artillerie – artyleria
 38. Art.-Brig – Artillerie-Brigade – brygada artylerii
 39. Art.-Dep. – Artillerie-Depot – skład (magazyn) artylerii
 40. Asp. – Aspirant – aspirant
 41. Ass. – 1. Assesor – asesor; 2. Assistent – asystent
 42. Assist.-A. – Assistenz-Arzt – lekarz asystent
 43. A-U. – Armee-Uniform – mundur wojskowy
 44. Aud. – 1. Auditor – członek kolegium; 2. Auditeur – sędzia wojskowy
 45. Auf’tag – Auffahrttag – Wniebowstąpienie
 46. Ausc. – Auscultator – słuchacz, wychowanek
 47. ausg. – ausgeschieden – wyłączone, odłączone
 48. ausgef. – ausgefertigt – sporządzono, wystawiono
 49. auth. – authentich – autentyczne
 50. authoris. – authorisiert – autoryzowane
 51. Aym. – Aymer (Eimer) – wiadro; masa pojemności, wyróżniano generalnie duże wiadra (ok. 100 litrów) i małe (ok. 10-15 litrów); w XIX w. na terenach niemieckich– zwykle 12 litrów; w Rosji – 12,3 litra
 52. AZ., Az. – Aktenzeichen – znak akt, numer akt, sygnatura akt, znak sprawy

Litera B

 1. B. – 1. Bataillon – batalion; 2. Bauernschaft (też Bschst.) – chłopstwo; 3. Bürgermeister – burmistrz; 4. Brief (też Bf.) – list
 2. b. u. A. – bitte um Abschrift – proszę o odpis
 3. b. w., B. W. – bitte wenden – proszę odwrócić; wskazówka, że kontynuacja pisma znajduje się na drugiej stronie karty; zob. także – verte
 4. b.z.w. – bitte zu wenden – proszę odwrócić
 5. Bd. – Band, Bund – 1. wiązka, pęczek (30 sztuk); 2. Bund też – związek, federacja
 6. Bd. – Band (Bde. – Bände) – tom (tomy); zob. także – vol.
 7. begl. – beglaubigt – uwierzytelniony
 8. beif. – beifolgend – w załączeniu
 9. bes. – besondere, besonders – szczególne, szczególnie
 10. Beschl. – Beschluß – decyzja, postanowienie, uchwała
 11. Best.-Nr. – Bestellnummer – numer zamówienia
 12. betr. – betreffend, betreffs – dotyczy, w sprawie, odnośnie
 13. bew. – bewilligt – zatwierdzony
 14. bez. – 1. bezüglich – odnośnie; 2. bezahlt – zapłacono
 15. Bez. A. – Bezirk-Amt – urząd okręgu, urząd obwodu
 16. Bez., Bz. – Bezirk – okręg, obwód
 17. bezw., bzw. – beziehungsweise – względnie, lub
 18. Bg. – 1. Berg – góra; 2. Bogen – karta (pisma, książki)
 19. BGB – Bürgerliches Gesetz-Buch (Bürgerliches Gesetzbuch) – (niemiecki) kodeks cywilny
 20. Bgr. – Bürger – mieszczanin, obywatel
 21. Bhf. – Bahnhof – dworzec kolejowy
 22. BBund – związek, federacja
 23. Bl. – Blatt – karta; w aktach gruntowych – dziś – wykaz
 24. Brm. (też Bmstr) – Bürgermeister – burmistrz
 25. Buchh. – Buchhalter – księgowy
 26. bzf. – beizufügen – załączyć, dopisać; dodać coś do treści
 27. bzl. – beizulegen – dołączyć, dodać załącznik
 28. bzw. – beziehungsweise – względnie

Litera C

 1. C. F. – Companie-Führer – szef kompanii
 2. c., ca – circa – około
 3. c’mze – courante Münze – obiegowa moneta
 4. ca. – circa – około
 5. Calc. – Calculator – rachmistrz
 6. Cap. – Capitel – rozdział
 7. Capℓ – Caplan – kapłan
 8. Capt. – Capitain – kapitan
 9. Cav. – Cavallerie – kawaleria
 10. cbm. – Cubikmeter – kubik, metr szcześcienny (m3)
 11. ccm – Cubikcentimeter – centymetr sześcienny (cm3)
 12. Cd. – Civildienst – służba cywilna; też – służba zastępcza
 13. cdm – Cubikdecimeter – decymetr szcześcienny (dm3)
 14. Centℓ (też Ct., Ctr.) – Centner – cetnar; 50 kg (w Prusach – 51,498 kg)
 15. Cie, Co – Companie – kompania
 16. circ. – circulirt – obiegowy
 17. Cℓ (też Cr.) – Creutzer – krajcar; też – Kreuzer – moneta srebrna bita od XIII w., od XVI w. – moneta zdawkowa w krajach habsburskich; Krajcar (Wikipedia):http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajcar
 18. Clafft: – Claffter – też – Klafter – 1. miara pojemności drewna – w Prusach 3,339 m³; 2. miara długości definiowana jako długość pomiędzy rozportartymi ramionami dorosłego mężczyzny, tj. 6 stóp = 3 łokcie = 1,8 m (inne rozpiętości – 1,7–2,91 m; w Prusach – 1,88 m); 3. czasem także miara powierzchni (Szwajcaria); Klafter (Wikipedia):http://de.wikipedia.org/wiki/Klafter
 19. cmm – Cubikmilimeter – milimetr sześcienny (mm3); też – Kubikmilimeter
 20. Col., Kol. – Colonie, Kolonie – kolonia; najliczniej powstałe podczas tzw. kolonizacji fryderycjańskiej w XVIII w., potem podczas tzw. wtórnej kolonizacji w XIX w.; utworzyły następnie odrębne miejscowości, lub zostały wchłonięte przez sąsiednie
 21. Coll. – collationirt – kolacjonowane; porównanie (sprawdzonie) zgodności np. konceptu z czystopisem
 22. Collat. – Collator, Collatur – kolator, kolacjonowanie
 23. Comm. – Commission – komisja
 24. Comp. Ch. – Companie-Chef – szef kompanii
 25. Conc. – Concept – koncept; jedna z form przygotowania pisma lub dokumentu, pisma
 26. Cons. – Consistorium – konsystorz
 27. Cons. R. – Consitorial-Rath – radca konsystorialny
 28. ۹vent – Convent – zgromadzenie, klasztor, też porozumienie
 29. cop: – 1. copiert – skopiowane; 2. copulirt – ślubne, zaślubione
 30. Corp. – Corporal – kapral
 31. Crim. Ger. – Criminal Gericht – sąd karny
 32. Ct, Court., Crt, crt – Courant – 1. obiegowe (moneta); 2. gruba srebrna moneta
 33. Cür. – Cürasier – kirasjer

Litera D

 1. D. – 1. Doktor – doktor; 2. Dame – dama, pani; 3. Durchlaucht – Książęca Mość, Wysokość; zob. Durchlaucht (Wikipedia)
 2. d. – den – dnia; przed datą (np. d. 1.04.2012)
 3. D. b. R. – Doctor beider Rechte – doktor obojga praw; także – Doctor iuris utriusque
 4. doktor prawa cywilnego i kanonicznego (kościelnego)
 5. d. h. – das heißt – to znaczy
 6. d. Hℓ – der Herr – pan; także w znaczeniu – właściciel ziemski
 7. d. J. – 1. das Jahr (des Jahres) – tego roku; 2. der Jüngere – młodszy
 8. d. M. – dieses Monats – tego miesiąca
 9. d’ – der – ten; zaimek osobowy dla rodz. męskiego
 10. Dc. – Ducat – dukat
 11. Dec. – December – grudzień
 12. dens. T. – denselben Tag – tego samego dnia
 13. Dep. – 1. Departement (też Dept.) – departament; 2. Depot – magazyn, skład; 3. Depesche – depesza
 14. Deput. – 1. Deputat – deputat; 2. Deputation – deputacja, delegacja, poselstwo
 15. ders. – derselbe – ten sam, tenże
 16. Dez. – 1. Dezernat – wydział, referat, resort; 2. Dezernent – decernent; też – Decernent, urzędnik wydający decyzje administracyjne, zob. Decernent (Wikipedia)
 17. Dez. – Dezember – grudzień
 18. Df. – Dorf – wieś
 19. dgl, dgℓ – dergleichen – taki sam, podobny
 20. Di. – Dienstag – wtorek
 21. Dict. – Dictator – dyktator
 22. Dig. – Digesten – Digesta; część prawa rzymskiego, zob. Kodeks Justyniana (Wikipedia), Pandekten (Wikipedia)
 23. Dipl. – 1. Diplom – dyplom; 2. Diplomat – dyplomata; dyplom także w znaczeniu uroczystego dokumentu (np. zatwierdzenie przywilejów dla miasta przez cesarza)
 24. Diss. – 1. Dissertation – dysertacja; 2. Dissident – dysydent
 25. Div. – Division – dywizja, dywizjon
 26. dŋ den – dnia; powszechnie w datacji
 27. Do. – Donnerstag – czwartek
 28. Dom. – 1. Dominial – dominialne; 2. Dominium – dominium, domena
 29. drltℓ – durchleuten – wielmożny,mościwy
 30. dwℓ, dwilr – dienstwilliger – uniżony, usłużny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *